Dje­ca će u Mu­ze­ju brod­skog Po­sav­lja ot­kri­va­ti ma­le taj­ne gra­fi­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (vb)

U Mu­ze­ju brod­skog Po­sav­lja u Sla­von­skom Bro­du da­nas po­či­nje Ma­la ško­la gra­fi­ke za os­nov­no­škol­ce, ko­ju će sve do pet­ka, 19. ko­lo­vo­za vo­di­ti poz­na­ti gra­fi­čar Igor Ča­bra­ja. Za­in­te­re­si­ra­na dje­ca os­nov­no­škol­ske i pred­škol­ske do­bi i nji­ho­vi ro­di­te­lji u umjet­nič­kim će se ra­di­oni­ca­ma kroz igru i za­ba­vu upoz­na­ti sa sta­rim gra­fič­kim teh­ni­ka­ma, os­no­va­ma gra­fi­ke i iz­ra­dom gra­fič­kog lista. Ri­ječ je o vr­sti li­kov­ne umjet­nos­ti ko­ja je u ve­ći­ni os­nov­nih ško­la u Hr­vat­skoj da­nas pot­pu­no za­ne­ma­re­na i za­bo­rav­lje­na. Od 24 do 26. ko­lo­vo­za naj­mla­đe Bro­đa­ne u mu­ze­ju oče­ku­je još je­dan za­nim­ljiv edu­ka­cij­ski cik­lus – ma­la ško­la sli­kar­stva ko­ju će vo­di­ti aka­dem­ska sli­ka­ri­ca Iva­na Ku­tu­zo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.