Su­sje­da us­mr­tio jed­nim od pet me­ta­ka ko­je je is­pa­lio iz pu­ške

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net KARLOVAC

Da­nas će na grob­lju sve­tog Pe­tra bi­ti po­ko­pan Mi­ros­lav Be­žan ko­jeg je u pe­tak ubio 60-go­diš­nji su­sjed Zlat­ko Ju­rin

Na grob­lju sve­tog Pe­tra u Du­goj Re­si da­nas će bi­ti po­ko­pan Mi­ros­lav Be­žan (46) ko­jeg je u pe­tak na­ve­čer u Do­njem Mr­z­lom Po­lju po­kraj Du­ge Re­se ubio 60-go­diš­nji su­sjed Zlat­ko Ju­rin. Oba­vi­jest o po­s­ljed­njem is­pra­ća­ju ko­le­ge dao je i Sin­di­kat po­li­ci­je Hr­vat­ske s ob­zi­rom na to da je Mi­ro ra­dio kao po­gra­nič­ni po­li­ca­jac u Pri­banj­ci­ma. Iz­ra­zi­li su naj­is­kre- ni­ju su­ćut obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma te i sa­mi iz­ra­zi­li ža­lje­nje zbog gu­bit­ka ci­je­nje­nog ko­le­ge. Nje­gov ubo­ji­ca Zlat­ko Ju­rin od su­bo­te je u is­traž­nom za­tvo­ru. Is­pi­tan je u Žu­pa­nij­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu zbog sum­nje u po­či­nje­nje kaz­ne­nog dje­la uboj­stva, a na­re­đe­na je i is­tra­ga. Kar­lo­vač­ki ŽDO sum­nji­či Ju­ri­na da je kob­ne ve­če­ri na ulaz­nim vra­ti­ma svo­je ku­će iz po­lu­auto­mat­ske pu­ške Cr­ve­na zas­ta­va M-59/66 PaP, ko­ju je ne­do­zvo­lje­no po­sje­do­vao, pre­ma su­sje­du Mi­ros­la­vu Be­ža­nu is­pa­lio pet me­ta­ka, od ko­jih ga je je­dan na mjes­tu us­mr­tio. Po ri­je­či­ma su­sje­da, Zlat­ko Ju­rin, ina­če mi­ran i po­vu­čen, ali psi­hič­ki ras­tro­jen čo­vjek, ži­vio je sam, a pri­je tje­dan da­na pu­cao je iz oruž­ja u svom dvo­ri­štu. Po­li­ci­ja ga je ta­da pri­ve­la i pre­tra­ži­la ku­ću. Kob­nog je pet­ka na sre­di­ni ces­te os­ta­vio kan­tu za sme­će na­kon što je sav ot­pad iz­ba­cio uz ces­tu. Mi­ro, ko­ji je ko­sio u svom vr­tu na­su­prot ubo­ji­či­na, vje­ro­jat­no ga je oti­šao za­mo­li­ti da kan­tu sklo­ni, a Zlat­ko je sa sprem­nom pu­škom sa­mo če­kao tko će “za­gris­ti ma­mac”. Su­sje­di Vi­lo­vić, ko­ji su ubo­ji­cu vi­dje­li u bi­je­gu, sma­tra­ju da bi Ju­rin te ve­če­ri ubio bi­lo ko­ga tko bi do­šao pi­ta­ti za kan­tu. Na­kon uboj­stva Ju­rin je pre­šao ri­je­ku Mrež­ni­cu, sjeo na­oru­žan pu­škom i pi­što­ljem u ka­fić na dru­goj oba­li ri­je­ke, na­ru­čio ka­vu i pi­će i po­čeo pu­ni­ti pu­šku. Sve­ga ne­ko­li­ko mi­nu­ta na­kon po­zi­va po­li­ci­ja je sti­gla i svla­da­la Ju­ri­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.