Tr­sat, Sinj, Ar­ba­na­si, Alj­maš, Ma­ri­ja Bis­tri­ca... naj­poz­na­ti­ja su sve­ti­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ri­je­ke ho­do­čas­ni­ka po­ho­di­le su i ri­ječ­ko sve­ti­šte na Tr­sa­tu, a mi­se su odr­ža­va­ne u pe­ri­vo­ju sve­ti­šta. Ju­tar­nju mi­su slu­žio je pro­vin­ci­jal fra Ili­ja Vr­do­ljak, a mi­su u 18 sa­ti mons. dr. Ivan Dev­čić, nad­bi­skup i me­tro­po­lit ri­ječ­ki. U sve­ti­štu Maj­ke na­ših stra­da­nja u Go­ri ta­ko­đer se oku­pi­lo ne­ko­li­ko ti­su­ća vjer­ni­ka, a na­kon pro­ce­si­je odr­ža­no je mis­no slav­lje ko­je je pre­dvo­dio si­sač­ki bi­skup Vla­do Ko­šić. Oko 35 ti­su­ća vjer­ni­ka oku­pi­lo se i u jed­nom od naj­po­sje­će­ni­jih hr­vat­skih sve­ti­šta - Ma­ri­ji Bis­tri­ci, sve­ti­štu Maj­ke Bož­je Bis­trič­ke gdje se štu­je kip Maj­ke Bož­je s Dje­te­tom. Kip je ti­je­kom po­vi­jes­ti ne­ko­li­ko pu­ta bio skri­van od opas­nos­ti ko­je su mu pri­je­ti­le, a po­s­ljed­nji je pu­ta pro­na­đen i pos­tav­ljen na ol­tar u sr­p­nju go­di­ne 1684., od ka­da i po­či­nju ho­do­čaš­ća u ovo sve­ti­šte. Sre­diš­nje mis­no slav­lje u Ma­ri­ji Bis­tri­ci pre­dvo­dio je za­gre­bač­ki nad­bi­skup kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić. Ina­če, u Hr­vat­skoj je mno­go ma­ri­jan­skih sve­ti­šta, a me­đu naj­poz­na­ti­ja spa­da­ju: sve­ti­šte Maj­ke Bož­je Bis­trič­ke u Ma­ri­ji Bis­tri­ci, sve­ti­šte Maj­ke Bož­je Tr­sat­ske na Tr­sa­tu, sve­ti­šte Gos­pe Sinj­ske u Si­nju, sve­ti­šte Maj­ke Bož­je Lo­ret­ske u Ar­ba­na­si­ma kod Za­dra, sve­ti­šte Gos­pe od Ze­če­va u Ni­nu, cr­k­va Maj­ke Bož­je Re­met­ske u za­gre­bač­kim Re­me­ta­ma i sve­ti­šte Maj­ke Bož­je Alj­ma­ške u Alj­ma­šu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.