Re­ha­bi­li­ti­ra­ju i Mi­lo­še­vi­ća

Vu­či­će­vi mi­nis­tri Da­čić i Vu­lin: Ha­ag je pre­su­dom Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću os­lo­bo­dio Mi­lo­še­vi­ća kriv­nje za rat i et­nič­ko čiš­će­nje u Hr­vat­skoj i BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Ri­ječ je o pro­ra­ču­na­toj pro­vo­ka­ci­ji ko­ja odra­ža­va stav sr­p­skog vod­stva, ko­ji je gra­dio po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet na an­ti­mi­lo­še­vi­ćev­skoj re­to­ri­ci To­mis­lav Kras­nec Dvo­ji­ca čla­no­va sr­p­ske vla­de, mi­nis­tar bo­rač­kih pi­ta­nja Alek­san­dar Vu­lin i šef di­plo­ma­ci­je Ivi­ca Da­čić, us­t­vr­di­li su da je Ha­aški sud u ne­pra­vo­moć­noj pre­su­di Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću 24. ožuj­ka za­pra­vo “os­lo­bo­dio” Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća kriv­nje za rat i et­nič­ko čiš­će­nje u BiH, no neo­vis­ni struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da je tak­va in­ter­pre­ta­ci­ja iz Sr­bi­je ma­ni­pu­la­tiv­na jer se­lek­tiv­no va­di po­dat­ke iz kon­tek­s­ta i po­greš­no ih pre­zen­ti­ra kao na­vod­no po­vi­jes­ne či­nje­ni­ce.

Po­vra­tak Slo­bi

– Da­či­će­va iz­ja­va ni­je tek pri­mjed­ba prav­nog la­ika, ne­go pro­ra­ču­na­ta pro­vo­ka­ci­ja ko­ja odra­ža­va stav tre­nu­tač­nog sr­p­skog po­li­tič­kog vr­ha, ko­ji je gra­dio po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet na an­ti­mi­lo­še­vi­ćev­skoj re­to­ri­ci, ali se ni­ka­da ni­je ogra­dio od zlo­či­na ko­je je Mi­lo­še­vi­ćev re­žim či­nio uime sr­p­skog na­ro­da i dr­ža­ve u Hr­vat­skoj, BiH i Ko­so­vu – ka­že za Ve­čer­nji list Ne­na Tromp, ne­ka­daš­nja su­rad­ni­ca ha­aškog tu­ži­telj­stva ko­ja je is­tra­ži­va­la Mi­lo­še­vi­ća. Te­za o to­me da je Ha­ag u pre­su­di Ka­ra­dži­ću, iz­re­če­noj 24. ožuj­ka 2016., “os­lo­bo­dio” Mi­lo­še­vi­ća pro­pa­gi­ra­na je naj­pri­je ko­men­ta­rom bri­tan­skog no­vi­na­ra Ne­ila Clar­ka, ko­ji je objav­ljen 2. ko­lo­vo­za na ru­skom por­ta­lu Ru­ssia To- day. Ovih su da­na tu te­zu pri­hva­ti­li i nas­ta­vi­li pro­pa­gi­ra­ti i sr­p­ski mi­nis­tri. – Ne­ma kri­vi­ce Mi­lo­še­vi­ća, SR Ju­gos­la­vi­je i Sr­bi­je. Sru­še­ne su la­ži o ge­no­ci­du i rat­nim zlo­či­ni­ma ko­je su bi­le te­melj za kaž­nja­va­nje Sr­bi­je i sr­p­skog na­ro­da – re­kao je mi­nis­tar Ivi­ca Da­čić. Vu­lin pak iz­jav­lju­je da je Ha­ag “po­t­vr­dio is­prav­nost” Mi­lo­še­vi­će­ve po­li­ti­ke. Ne­pra­vo­moć­na osu­đu­ju­ća pre­su­da Ka­ra­dži­ću za­is­ta za­klju­ču­je da “u ovom pos­tup­ku” ni­je pro­naš­lo do­volj­no do­ka­za za za­klju­čak da se Mi­lo­še­vić slo­žio s udru­že­nim zlo­či­nač­kim pot­hva­tom (UZPom). No su­prot­no in­ter­pre­ta­ci­ja­ma ru­ske pro­pa­gan­de i sr­bi­jan­skih duž­nos­ni­ka, neo­vis­ni struč­nja­ci i sam Ha­aški tri­bu­nal tvr­de da ta­ko sro­čen pa­ra­graf ne zna­či da je Mi­lo­še­vić os­lo­bo­đen kriv­nje za ko­ju mu se su­di­lo na nje­go­vu su­đe­nju, pre­ki­nu­tom 2006. na­kon nje­go­ve smr­ti u pri­tvo­ru. “Sud­sko vi­je­će ni­je do­ni­je­lo ni­ka­kav za­klju­čak u od­no­su na Mi­lo­še­vi­ća. Ni­je se ba­vi­lo nje­go­vom kriv­njom ti­je­kom su­đe­nja Ka­ra­dži­ću. Mi­lo­še­vić ni­je ni op­tu­žen ni osu­đen u Ka­ra­dži­će­vu pred­me­tu – pri­op­ćio je Ha­aški sud na pi­ta­nje no­vi­nar­ke Ra­di­ja Slo­bod­na Eu­ro­pa.

Apo­lo­ge­ti zlo­či­na

– Da­či­će­va iz­ja­va u su­prot­nos­ti je sa svim do­ka­zi­ma iz­ve­de­nim pro­tiv Mi­lo­še­vi­ća na nje­go­vu su­đe­nju. Su­ci u Ka­ra­dži­će­vu slu­ča­ju ni­su se ba­vi­li ulo­gom Be­ogra­da u UZP-u jer Tu­ži­telj­stvo ni­je ni pos­ta­vi­lo ovaj pred­met ta­ko. Iš­lo se na od­go­vor­nost Ka­ra­dži­ća i Pa­la, i to će se po­ka­za­ti kao je­dan od ve­li­kih pro­pus­ta tri­bu­na­la. Taj re­duk­ci­oni­zam ići će na­ru­ku apo­lo­ge­ti­ma sr­p­skih zlo­či­na – sma­tra Ne­na Tromp.

Ne­pra­vo­moć­na osu­đu­ju­ća pre­su­da Ka­ra­dži­ću za­klju­ču­je da se “u ovom pos­tup­ku” ni­je pro­naš­lo do­volj­no do­ka­za da se Mi­lo­še­vić slo­žio s udru­že­nim zlo­či­nač­kim pot­hva­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.