Cro­atia osi­gu­ra­nje otva­ra po­druž­ni­cu u Slo­ve­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Slo­ven­ski dr­žav­ni hol­ding ko­nač­no je pred­lo­žio pro­da­ju i dr­žav­nog udje­la u Tri­gla­vu, na ko­ji Adris ta­ko­đer ci­lja Slo­ven­ska Agen­ci­ja za nad­zor osi­gu­ra­va­te­lja (AZN) odo­bri­la je Cro­atia osi­gu­ra­nju iz­ra­van ula­zak na ta­moš­nje tr­ži­šte otva­ra­njem po­druž­ni­ce, što su nam po­t­vr­di­li i u Adris Gru­pi gdje još uvi­jek če­ka­ju od­lu­ku AZN-a o za­tra­že­nom po­ve­ća­nju vlas­nič­kog udje­la u Sa­vi Re s ak­tu­al­nih oko 20 na 33 pos­to. – Toč­na je in­for­ma­ci­ja da smo za­tra­ži­li i do­bi­li odo­bre­nje re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za otva­ra­nje po­druž­ni­ce CO-a u Slo­ve­ni­ji. To ne mi­je­nja na­še pla­no­ve. U svim pos­lo­vi­ma ko­ji­ma se ba­vi Adris že­li bi­ti re­gi­onal­ni li­der pa ta­ko i u in­dus­tri­ji osi­gu­ra­nja. Uz or­gan­ski rast mo­gu­će su i ak­vi­zi­ci­je us­pješ­nih re­gi­onal­nih osi­gu­ra­va­telj­nih tvrt­ki – po­ru­či­li su iz Adri­sa za ko­ji je vje­ro­jat­no još važ­ni­ja in­for­ma­ci­ja pri­jed­log pro­da­je 62-pos­tot­nog dr­žav­nog udje­la u Tri­gla­vu, što je naj­no­vi­ja pre­po­ru­ka Slo­ven­skog dr­žav­nog hol­din­ga (SDH) ta­moš­njem Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja. Na­ime, još je la­ni SDH udio u Tri­gla­vu ocje­nji­vao kao stra­te­ški re­surs ko­ji ne tre­ba pro­da­va­ti. Adris već ima ma­len udio u Tri­gla­vu za ko­ji je is­ka­zi­vao in­te­res, kao i za Sa­vu Re.

Sa­nel Vo­la­rić Pred­sjed­ni­ka upra­ve CO-a uskoro će “nas­li­je­di­ti” Da­mir Van­đe­lić ko­ji CO ta­ko­đer vi­di kao pr­va­ka u re­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.