Po­rez­na kar­ti­ca ot­kri­la bi da Trum­pa u ša­ci dr­že Pu­ti­no­vi oli­gar­si

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

Pro­gre­siv­ni me­di­ji u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma na­ci­ju upo­zo­ra­va­ju na opas­nost ko­ja vre­ba od Do­nal­da Trum­pa. To vi­še ni­su upo­zo­re­nja da je čo­vjek pa­jac, već oz­bilj­ne ana­li­ze ko­je po­ka­zu­ju ka­ko je Trump oso­ba ko­ja ne po­štu­je ne­ke te­melj­ne vri­jed­nos­ti na ko­ji­ma po­či­va ame­rič­ki po­li­tič­ki sus­tav. Što­vi­še, pro­gre­siv­ni no­vi­na­ri i ana­li­ti­ča­ri po­ku­ša­va­ju upo­zo­ri­ti one bi­ra­če ko­ji mis­le da je on pao rav­no s ne­ba da on za­pra­vo utje­lov­lju­je upra­vo ono što ni­kad ne bi tre­ba­lo ni ući na vrata Bi­je­le ku­će. Po­rez­na pri­ja­va je­dan je od do­ku­me­na­ta ko­ji sva­ki pred­sjed­nič­ki kan­di­dat u ne­kom tre­nut­ku mo­ra pre­do­či­ti jav­nos­ti. Trump upor­no od­bi­ja pre­do­či­ti svo­ju po­rez­nu pri­ja­vu, i to vje­ro­jat­no za­to što bi obja­va to­ga do­ku­men­ta bi­la ujed- no i kraj nje­go­ve kam­pa­nje. Po­rez­na kar­ti­ca mo­gla bi vr­lo jas­no ra­zot­kri­ti ti­jes­ne ve­ze Trum­pa i ru­skih oli­gar­ha iz­rav­no po­ve­za­nih s Pu­ti­nom. Pos­ta­lo bi vi­še ne­go jas­no da čo­vje­ka ko­ji se na­tje­če za pred­sjed­ni­ka Sje­di­nje­nih Dr­ža­va u ša­ci dr­že lju­di iz užeg Pu­ti­no­va kru­ga. Po­rez­na pri­ja­va po­ka­za­la bi i da Trump za­pra­vo uop­će ni­je bo­gat kao što pri­ka­zu­je i da bi za­pra­vo vi­še mo­gao bi­ti utje­lov­lje­nje pos­lov­nog ne­us­pje­ha ne­go us­pje­ha. Ka­da se uz­me u ob­zir da je ve­ći­na nje­go­vih bi­ra­ča u os­no­vi pri­mar­no fas­ci­ni­ra­na nje­go­vim na­vod­nim bo­gat­stvom i nje­go­vim obe­ća­nji­ma da će i nji­ma osi­gu­ra­ti bo­lju fi­nan­cij­sku bu­duć­nost kao što to osi­gu­ra­va i se­bi i svo­joj obi­te­lji, on­da bi ot­kri­će da je on za­pra­vo ne­us­pješ­ni biz­ni­smen ko­ji pot­pu­no ovi­si o ru­skom ka­pi­ta­lu ko­ji kon­tro­li- ra Vla­di­mir Pu­tin mo­glo stva­ri iz te­me­lja pre­okre­nu­ti. New York Ti­mes obja­vio je ka­ko je šef Trum­po­ve kam­pa­nje Pa­ul Mon­fort za svo­ga glav­nog kli­jen­ta imao svrg­nu­tog ukra­jin­skog pred­sjed­ni­ka Vik­to­ra Ja­nu­ko­vi­ča pa sla­ga­li­ca do­bi­va do­dat­ne ele­men­te. Svi ko­ji upo­zo­ra­va­ju na ovu opas­nost na­gla­ša­va­ju da re­pu­bli­kan­skog kan­di­da­ta ni u jed­nom tre­nut­ku ne tre­ba per­ci­pi­ra­ti kao ne­ko­ga tko ni­ka­ko ne mo­že do­bi­ti pred­sjed­nič­ke iz­bo­re. Trump je oso­ba ko­ja ne tr­pi ne­us­pjeh. U vi­še na­vra­ta pre­ki­nuo je ne­ke svo­je ve­li­ke pos­lov­ne pro­jek­te ko­ji su kre­nu­li po zlu. Vi­še od fi­nan­cij­skog gu­bit­ka on ne tr­pi da ga se po­ve­zu­je s ne­us­pje­hom. A tre­nu­tač­no sve upu­ću­je na to da je Trum­po­va kam­pa­nja u si­laz­noj pu­ta­nji. Is­to­dob­no Hil­lary Clin­ton po­la­ko, ali vr­lo si­gur­no gra­di i ut­vr­đu­je svo­ju pred­nost pa joj sa­da da­ju čak 87,5 pos­to šan­se da po­bi­je­di na iz­bo­ri­ma. Uz to Trum­pa na­pu­šta­ju do­na­to­ri i stra­nač­ki es­ta­bli­šment ko­ji je sve bli­že to­me da ga se u os­no­vi odrek­ne i da no­vac i snage us­mje­ri na svo­je kan­di­da­te za mjes­ta u Kon­gre­su i Se­na­tu jer im sa­mo oni mo­gu osi­gu­ra­ti op­s­ta­nak na po­li­tič­koj sce­ni. Ako Trump pro­ci­je­ni da bi ga javnost na­kon iz­bo­ra mo­gla po­če­ti per­ci­pi­ra­ti kao ap­so­lut­nog gu­bit­ni­ka, pi­še ame­rič­ki ko­le­ga Ro­bert Kut­t­ner u po­li­tič­kom blo­gu za Huf­fin­g­ton Post, on bi se sam mo­gao po­vu­ći iz utr­ke ka­ko bi svoj ego ve­li­či­ne Tek­sa­sa spa­sio od te­škog, mo­žda i smrt­nog udar­ca. A kraj nje­go­va div­lja­nja po ame­rič­koj po­li­tič­koj sce­ni s ve­li­kim bi olak­ša­njem do­če­ka­li i broj­ni Ame­ri­kan­ci, ali i os­ta­tak de­mo­krat­skog svi­je­ta.

Do­na­to­ri i re­pu­bli­kan­ski es­ta­bli­šment no­vac i snage pre­us­mje­ra­va­ju s Trum­pa na svo­je kan­di­da­te za mjes­ta u Kon­gre­su i Se­na­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.