Se­ve­ri­nu ni­su htje­li u Gu­či, a is­pek­li su joj ja­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (mc)

Do­bra ve­čer, Guča, do­bra ve­čer, do­bri lju­di. Do­no­sim vam sun­ce iz Spli­ta – vris­nu­la je Se­ve­ri­na pri­je nas­tu­pa na po­s­ljed­njem da­nu 56. fes­ti­va­la tru­ba­ča u Gu­či u Sr­bi­ji gdje je nas­tu­pi­la us­pr­kos na­pi­si­ma sr­p­skih me­di­ja da na tom mjes­tu ni­je do­bro­doš­la. Pje­va­la je svo­je hi­to­ve, a s njom uglas i ti­su­će lju­di okup­lje­ne u pu­bli­ci. I staj­ling je bio po­se­ban, do sa­da mo­žda naj­eks­pli­cit­ni­je nje­no sa­do-ma­zo iz­da­nje. Ka­ko god, ugos­ti­te­lji u Gu­či ipak su je oči­to je­dva do­če­ka­li jer sa­mo za nju su is­pek­li ja­nje i sku­ha­li svad­be­ni ku­pus, pi­še Alo.rs.

Za nas­tup na fes­ti­va­lu tru­ba­ča odje­nu­la sa­do-ma­zo kom­bi­ne­zon

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.