Ni­ko­li­na Ris­to­vić Sa­int Tro­pez za­mi­je­ni­la Ko­lo­če­pom

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (ik)

Na­kon što je uži­va­la na Azur­noj oba­li gdje je u Sa­int Tro­pe­zu bi­la goš­ća na hu­ma­ni­tar­noj za­ba­vi Le­onar­da DiCa­pri­ja, Ni­ko­li­na Ris­to­vić od­ma­ra se sa su­pru­gom Vi­do­jem Ris­to­vi­ćem na Ja­dra­nu. Snim­lje­ni su u šet­nji Stra­du­nom, ali svoj ljet­ni mir pro­naš­li su u oko­li­ci Du­brov­ni­ka, toč­ni­je na Ko­lo­če­pu gdje se od­ma­ra­ju od grad­ske vre­ve. Osim sa su­pru­gom, li­je­pa vo­di­te­lji­ca na od­mo­ru u luk­suz­noj vi­li uži­va i s kće­ri­ma Ha­nom i Unom So­fi­jom, ali i s če­ti­ri psa, svo­ja ču­va­ra ko­je vo­di svu­da sa so­bom.

Želj­ni mi­ra Snim­lje­ni su u šet­nji Stra­du­nom, ali Ni­ko­li­na i Vi­do­je od­ma­ra­ju se na Ela­fit­skim oto­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.