An­ti­go­na 2000 go­di­na kas­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Pred­sta­va An­ti­go­na – 2000 go­di­na kas­ni­je, u ko­pro­duk­ci­ji Ka­za­li­šta Uly­sses i MESS fes­ti­va­la Sa­ra­je­vo, na pro­gra­mu je 67. Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra još ve­če­ras u 21.30 sa­ti u Ko­mol­cu, na mjes­tu biv­šeg skla­di­šta GP-a u Uli­ci Oga­ri­ći. Pri­je­voz auto­bu­som do lo­ka­ci­je iz­vo­đe­nja u Ko­mol­cu or­ga­ni­zi­ran je i uklju­čen u ci­je­nu ulaz­ni­ce, a po­la­zak je u 20.30 sa­ti s auto­bus­ne sta­ni­ce Pi­le. An­ti­go­nu igra sa­ra­jev­ska glu­mi­ca Ma­ja Izet­be­go­vić, a uz glum­ce su­dje­lu­ju i stu­den­ti sa­ra­jev­ske i ri­ječ­ke aka­de­mi­je.

Da­mir Ur­ban (Ti­re­si­ja) i Ra­de Šer­be­dži­ja (Kre­ont)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.