Ma­rić: Žen­ske su mi kom­pli­ci­ra­ne pa ži­vim s dva ci­me­ra u Mi­ami­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net RIO DE JANEIRO

Mar­ce­la Ma­rić (19) pr­va je na­ša ska­ka­či­ca u vo­du ko­ja je nas­tu­pi­la na OI. U sko­ku s da­ske vi­si­ne tri me­tra bi­la je 25. i za­ma­lo uš­la u po­lu­fi­na­le

Mar­ce­la Ma­rić (19) os­tat će za­pam­će­na kao pr­va hr­vat­ska ska­ka­či­ca u vo­du ko­ja je nas­tu­pi­la na OI. Osvo­ji­la je 25. mjes­to u sko­ko­vi­ma s da­ske vi­si­ne tri me­tra. Do po­lu­fi­na­la joj je ne­dos­ta­ja­lo dva­de­se­tak bo­do­va. – Ma ja sam i vi­še ne­go za­do­volj­na. Ni­je la­ga­no pla­si­ra­ti se na Igre. Mo­ra­te bi­ti me­đu pr­vih 12 na SP-u ili me­đu pr­vih 30 po bo­do­vi­ma u Svjet­skom ku­pu. Us­pje­la sam iz­bo­ri­ti Igre baš na ovom ba­ze­nu u Ri­ju – ka­že Mar­ce­la. Vje­ro­jat­no ta­da vo­da ni­je bi­la ta­ko ze­le­na kao sa­da? – Ni­je, uvje­ti su bi­li pu­no bo­lji. Ba­zen je bio čist, a vo­da je bi­la pla­ve bo­je. Baš kao i nje­zi­na ci­me­ri­ca u olim­pij­skom se­lu, pli­va­či­ca Ma­tea Sa­mar­džić, u Ame­ri­ci, toč­ni­je u Mi­ami­ju, Mar­ce­la stu­di­ra psi­ho­lo­gi­ju. – Ma­tea že­li bi­ti kli­nič­ka, a ja sport­ska psi­ho­lo­gi­nja – is­tak­nu­la je. Za­što Ame­ri­ka? – Pa već s 13 go­di­na ču­la sam da su u Ame­ri­ci sjaj­ni uvje­ti za tre­ni­ra­nje. Shva­ti­la sam da svi ko­ji odu u SAD ja­ko pu­no na­pre­du­ju. Eto, za­hva­lju­ju­ći ta­moš­njim tre­nin­zi­ma iz­bo­ri­la sam Igre i pos­ti­gla osob­ni re­kord po bro­ju bo­do­va. U Ame­ri­ci je mo­gu­će us­kla­di­ti vr­hun­ske tre­nin­ge i stu­di­ra­nje. Ro­di­te­lji su vje­ro­jat­no bi­li sret­ni kad ste se od­lu­či­li za Ame­ri­ku? – Go­di­na­ma sam ih na to pri­pre­ma­la. Stal­no smo za­jed­no gle­da­li na in­ter­ne­tu ko­ji bi fa­kul­tet bio naj- bo­lji pa su se na­vik­nu­li. Uvjet je bio da im se sva­ki dru­gi dan jav­ljam Skype­om. U Ame­ri­ci ima pet ja­kih sve­uči­li­šta na ko­ji­ma se kva­li­tet­no tre­ni­ra­ju sko­ko­vi u vo­du. Ja sam iz­a­bra­la naj­bo­lji – rek­la je Mar­ce­la. Na fa­kul­te­tu se uglav­nom dru­ži s mu­ški­ma. – Mu­ški su jed­nos­tav­ni za dru­že­nje pa ži­vim sa dva ci­me­ra. Je­dan je iz Juž­ne Ko­re­je, a dru­gi iz Taj­lan­da – rek­la je Mar­ce­la. Ka­ko to da ži­vi­te s ci­me­ri­ma? – To je sa­svim nor­mal­no. Svat­ko ima svo­ju so­bu. Žen­ske su mi ma­lo pre­vi­še kom­pli­ci­ra­ne – na­gla­si­la je. A kad do­đe vi­kend u Mi­ami­ju? – Uglav­nom sa­mo spa­vam. A tu­lu­mi u kam­pu­su? – Na te za­ba­ve stu­den­ti-spor­ta­ši ne idu. Bi­la sam sa­mo na jed­nom, ti tu­lu­mi bo­lje iz­gle­da­ju na fil­mo­vi­ma ne­go u stvar­nos­ti. Sko­ko­vi­ma se ba­vi već 11 go­di­na. – Kao ma­la vo­lje­la sam u Pe­tr­ča­ni­ma ska­ka­ti s mo­la. Igrom slu­ča­ja, kad sam bi­la u dru­gom os­nov­ne, u ško­lu je do­šao Mar­ko Su­tlo­vić, kas­ni­je moj pr­vi tre­ner, i pi­tao tko se že­li ba­vi­ti sko­ko­vi­ma. I ta­ko sam po­če­la s tim spor­tom. Pra­vi­te li se ne­kad važ­ni ska­ču­ći pred pri­ja­te­lji­ma s mo­la? – Sad ne­ću ska­ka­ti dva-tri tjed­na. Pri­ja­te­lji me čes­to mo­le da iz­ve­dem ne­ki spek­ta­ku­lar­ni skok, ali ka­žem im da ne­ma šan­se. Ko­ji vam je kraj­ni cilj u tom spor­tu? – Me­da­lja na EP-u i fi­na­le na idu­ćim Igra­ma. Nas­ta­vim li ra­di­ti s tre­ne­rom Able­ma­nom, iz­bor­ni­kom ame­rič­ke re­pre­zen­ta­ci­je, mo­gla bih to os­tva­ri­ti – za­klju­či­la je Mar­ce­la.

Cilj mi je osvo­ji­ti od­li­čje na Eu­rop­skom pr­vens­tvu, te na idu­ćim Igra­ma ući u fi­na­le

Mar­ce­la Ma­rić na­kon sko­ko­va že­li bi­ti sport­ska psi­ho­lo­gi­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.