Bra­zil­ci su nam uz sta­zu vi­ka­li “Mo­drić, Mo­drić”...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Ma­ri­ja Vra­jić (39) i Ma­tea Ma­to­še­vić (27) “pre­ži­vje­le” ma­ra­ton na 30 stup­nje­va. Bi­la je to spek­ta­ku­lar­na utr­ka...

– Ka­da sam vi­dje­la sve te cu­re na star­tu, he­li­kop­te­re u zra­ku, sjaj­nu at­mo­sfe­ru uz sta­zu, sve me je to po­ni­je­lo pa sam kre­nu­la br­že ne­go što sam tre­ba­la. Na­rav­no da taj tem­po ni­je bio za me­ne pa sam u jed­nom tre­nut­ku po­mis­li­la i na odus­ta­ja­nje – rek­la je Ma­ri­ja. Na­še ma­ra­ton­ke od­lu­či­le su da ne­će tr­ča­ti za­jed­no pa su se br­zo raz­dvo­ji­le. – Ne­ma smis­la da jed­na dru­gu “što­pa­mo”. Do­go­vo­ri­le smo se da sva­ka tr­či svo­ju utr­ku pa na kra­ju što is­pad­ne – is­tak­nu­la je Ma­ri­ja. Ma­tea je na kra­ju osvo­ji­la 104. mjes­to (2:50.00), dok je Ma­ri­ja za­vr­ši­la ma­ra­ton na 119. mjes­tu (2:59.24). – Do­bro je, ni­sam zad­nja. Dos­ta je cu­ra odus­ta­lo, a na star­tu nas je bi­lo 157, od ko­jih je ve­ći­na ima­la pu­no bo­lje pri­jav­lje­ne re­zul­ta­te od me­ne – is­tak­nu­la je Ma­ri­ja. U jed­nom tre­nut­ku tr­ča­li ste uz ču­ve­nu pla­žu Co­pa­ca­ba­nu. – Ni­sam uop­će pri­mi­je­ti­la pla­žu. Ču­la sam bra­zil­ske na­vi­ja­če ko­ji su uz sta­zu vi­ka­li “Cro­atia, Cro­atia” vi­djev­ši me u hr­vat­skom dre­su. Uzvi­ki­va­li su i Mo­dri­će­vo ime, i to ne­ko­li­ko pu­ta. Ipak je Bra­zil zem­lja no­go­me­ta. Zna­ju valj­da sve svjet­ske no­go­me­ta­še pa ta­ko i no­vog ka­pe­ta­na na­še re­pre­zen­ta­ci­je – is­tak­nu­la je Ma­ri­ja. Ka­ko je u olim­pij­skom se­lu? – Od­lič­no, sve ra­di od 0 do 24 sa­ta, baš kao u ne­kom gra­du. Nig­dje ne­ma gu­žvi, ni na što se ne mo­ra če­ka­ti. Zna­mo se na­ve­čer oku­pi­ti u jed­noj ve­li­koj so­bi i on­dje gle­da­ti utak­mi­ce i na­vi­ja­ti. Dra­go mi je da sam osob­no upoz­na­la Ma­ri­na Či­li­ća. On mi je je­dan od naj­dra­žih spor­ta­ša – ka­že Ma­ri­ja Vra­jić i do­da­je da bi ra­do otiš­la gle­da­ti ne­ke dru­ge sport­ske do­ga­đa­je, da bi že­lje­la oti­ći i na ne­ke iz­le­te, ali pre­po­ru­če­no im je da baš i ne na­pu­šta­ju olim­pij­sko se­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.