Zlat­ne sprin­te­ri­ce vri­je­de 100.000 do­la­ra, na auk­ci­ji bi do­bio mi­li­ju­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (Da­mir Mr­vec)

Ko­pi­ja Bol­to­vih spin­te­ri­ca s nje­go­vim pot­pi­som na tr­ži­štu sto­ji 50 ti­su­ća do­la­ra. Sve oko Bol­ta je za­pra­vo op­to­če­no zla­tom Usa­in Bolt obra­nio je u utr­ci na 100 me­ta­ra ne sa­mo zla­to iz Lon­do­na ne­go i ono iz Pe­kin­ga pri­je osam go­di­na. Tri po­bje­de za­re­dom ni­je nit­ko ni­ka­da pos­ti­gao na Olim­pij­skim igra­ma. Uos­ta­lom, sa­mo je još je­dan atle­ti­čar u po­vi­jes­ti obra­nio nas­lov u sprin­tu – Carl Lewis. Mu­nja ni­je po­bi­je­dio ne­kak­vim sen­za­ci­onal­nim re­zul­ta­otm (9,81), ali je na­čin na ko­ji je po­bi­je­dio bio spek­ta­ku­la­ran. Po­bje­du je na Olim­pij­skom sta­di­onu u Ri­ju sla­vio do­brih po­la sa­ta, a uza zas­ta- BINGO/ 31. ko­lo vu Ja­maj­ke ni­su iz­os­ta­le ni ču­ve­ne Pu­mi­ne zlat­ne te­ni­si­ce. – E, ove te­ni­si­ce ne­ću ni­ko­me pok­lo­ni­ti. Pod­sje­ćat će me na mo­je po­s­ljed­nje Igre, jer u To­ki­ju si­gur­no ne­ću nas­tu­pi­ti – is­tak­nuo je Bolt. Sa­mo da mu ih nit­ko ne ukra­de, kao što je os­tao bez na­ran­čas­tih u ko­ji­ma je pos­ti­gao svjet­ski re­kord na Svjet­skom pr­vens­tvu u Ber­li­nu. – Znam da me lju­di vo­le, ali ne ra­zu­mi­jem za­što mi kra­du sprin­te­ri­ce. Bio sam si­gu­ran da će mi bi­ti vra­će­ne, ali ni­su. Taj “obo­ža­va­telj” mo­gao me li­je­po pi­ta­ti pa bih mu pok­lo­nio je­dan dru­gi par – is­tak­nuo je Bolt. Te na­ran­čas­te vri­je­di­le su 34.000 do­la­ra, a ove zlat­ne vri­je­de 100.000 do­la­ra, prem­da bi na auk­ci­ji si­gur­no do­se­gle i pu­no ve­ću vri­jed­nost. Uos­ta­lom, ko­pi­ja zlat­nih sprin­te­ri­ca s Bol­to­vim pot­pi­som ko­šta 50.000 fun­ti. No, ni­je Bolt pr­vi tr­čao u zlat­nim sprin­te­ri­ca­ma. Ni­ke je slič­ne na­pra­vio za ame­rič­kog sprin­te­ra Mic­ha­ela Joh­n­so­na. Na bi­zar­nom na­tje­ca­nju u Ru­si­ji, po­bje­du i ti­tu­lu “naj­u­kus­ni­je dje­voj­ke” od­ni­je­la je 9-go­diš­nja Iri­na Ilyuk­hi­na jer je sve pro­tu­kan­di­dat­ki­nje nad­ma­ši­la u bro­ju ubo­da ko­ma­ra­ca. Na­tje­ca­nje je dio Fes­ti­va­la ko­ma­ra­ca ko­ji se u ru­skom gra­du Be­rez­ni­ki­ju odr­ža­va če­t­vr­tu go­di­nu za­re­dom. Po­bjed­ni­ca je is­tr­pi­la 43 ubo­da ko­ma­ra­ca ko­je je za­do­bi­la dok je s ma­mom bra­la šum­ske plo­do­ve, a kao na­gra­du pri­mi­la je ke­ra­mič­ki pe­har. Na­tje­ču se sa­mo že­ne, a po­bjed­ni­ca je ona ko­ja is­tr­pi naj­vi­še ubo­da ko­ma­ra­ca ti­je­kom 20 mi­nu­ta sta­ja­nja u krat­koj ma­ji­ci i hla­či­ca­ma. U 2013. go­di­ni “re­kor­der­ka” je ima­la vi­še od 100 ubo­da. Ne­obič­no vru­će i su­ho vre­me u ovom gra­du pod Ura­lom, dras­tič­no je sma­nji­lo broj ko­ma­ra­ca. Or­ga­ni­za­to­ri fes­ti­va­la su za­to ot­ka­za­li tra­di­ci­onal­ni lov na ko­mar­ce u ko­jem ih na­tje­ca­te­lji tre­ba­ju uhva­ti­ti što vi­še te po­tom te­gle s ko­mar­ci­ma do­ni­je­ti ži­ri­ju na pre­bro­ja­va­nje, ali je po­vor­ka lju­di odje­ve­nih u kos­ti­me ko­ma­ra­ca još na pro­gra­mu.

“Mis­lim da će sa mnom u mi­ro­vi­nu i sprin­te­ri­ce”

Naj­bo­lji sprin­ter da­naš­nji­ce – Usa­in Bolt

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.