IZBORNI KODEKS VEČERNJEG LISTA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

S tyri­ji­na iz­da­nja u Hr­vat­skoj Ve­čer­nji list, 24sa­ta i Pos­lov­ni dnev­nik do­ni­je­li su za­jed­nič­ki izborni kodeks ko­je­ga će se pri­dr­ža­va­ti ti­je­kom iz­bor­ne kam­pa­nje.

I. Op­će odred­be

• Ve­čer­nji list ne­za­vis­ni je me­dij op­će de­mo­krat­ske ori­jen­ta­ci­je ko­ji po­dr­ža­va ide­je i pro­gra­me sa svr­hom ja­ča­nja hr­vat­skih na­ci­onal­nih in­te­re­sa i pros­pe­ri­te­ta druš­tva. Svo­ju neo­vis­nu pro­fe­si­onal­nu po­zi­ci­ju za­dr­žat će i u iz­bor­noj kam­pa­nji, o ko­joj će iz­vje­šta­va­ti urav­no­te­že­no i ne­pris­tra­no, bez fa­vo­ri­zi­ra­nja stra­na­ka, ko­ali­ci­ja ili ne­za­vis­nih lista. No­vi­na­ri i ured­ni­ci Večernjeg lista mo­gu u svo­jim tek­s­to­vi­ma ili u jav­nim nas­tu­pi­ma (na te­le­vi­zi­ji, ra­di­ju itd.) iz­ra­ža­va­ti svo­je po­li­tič­ke sta­vo­ve, ali ta­ko da ni na ko­ji na­čin ne do­ve­du u pi­ta­nje svoj osob­ni i re­dak­cij­ski pro­fe­si­onal­ni dig­ni­tet. • Ve­čer­nji list ne­će do­pus­ti­ti ni­kak­ve po­ku­ša­je stra­na­ka i po­je­di­na­ca da na bi­lo ko­ji na­čin in­ter­ve­ni­ra­ju u sa­dr­žaj nje­go­vih iz­da­nja, kao ni sve obli­ke po­li­tič­kih ili dru­gih pri­ti­sa­ka na nje­go­ve no­vi­na­re, ured­ni­ke i nje­go­vu ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku. • Ve­čer­nji list bit će od­go­vo­ran pre­ma svo­jim či­ta­te­lji­ma i pri­li­kom obja­ve raz­li­či­tih in­for­ma­ci­ja ili do­ku­me­na­ta ko­ji bi mo­gli kom­pro­mi­ti­ra­ti stran­ke ili po­je­din­ce ko­ji se kan­di­di­ra­ju za Sa­bor. To zna­či: - pro­vje­rit će is­ti­ni­tost in­for­ma­ci­ja ili do­ku­me­na­ta te pro­ci­je­ni­ti nji­ho­vu re­le­vant­nost za od­lu­ku bi­ra­ča, - na­vest će kon­tekst i raz­lo­ge nji­ho­ve obja­ve. • Ve­čer­nji list za­dr­ža­va pra­vo da, u skla­du sa svo­jom ure­đi­vač­kom po­li­ti­kom, kri­tič­ki i/ili sa­ti­rič­ki pi­še o stran­ka­ma i kan­di­da­cij­skim lis­ta­ma. • Ve­čer­nji list po­ti­če što ve­ći iz­la­zak bi­ra­ča na bi­ra­li­šta te na taj na­čin su­dje­lu­je u pro­mi­ca­nju iz­bor­no­ga pro­ce­sa i op­će­ni­to de­mo­kra­ti­za­ci­je druš­tva.

II. Me­dij­ska zas­tup­lje­nost i ključ­ne te­me

• Ve­čer­nji list iz­bor­nu će kam­pa­nju pra­ti­ti u svo­jim ti­ska­nim iz­da­nji­ma te na in­ter­net­skom por­ta­lu. Stran­ke, ko­ali­ci­je i ne­za­vis­ne lis­te ne­će ima­ti jed­na­ku me­dij­sku zas­tup­lje­nost. Ko­li­ka će nji­ho­va zas­tup­lje­nost bi­ti, Ve­čer­nji list odre­dit će uzi­ma­ju­ći u ob­zir slje­de­će kri­te­ri­je: - tre­nu­tač­ni od­nos sna­ga u Sa­bo­ru (broj zas­tup­ni­ka), - rej­ting iz­bor­nih tak­ma­ca u re­le­vant­nim pre­diz­bor­nim is­tra­ži­va­nji­ma jav­nog mni­je­nja, - po­seb­nos­ti svo­je ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke (objav­lju­je se sa­dr­žaj ko­ji za­ni­ma či­ta­te­lje). • Da bi svo­jim či­ta­te­lji­ma olak­šao ori­jen­ta­ci­ju u mnoš­tvu po­li­tič­kih pro­gra­ma i po­ru­ka, Ve­čer­nji list po­seb­no će pre­is­pi­ta­ti za ko­je se vri­jed­nos­ti za­uzi­ma­ju stran­ke i po­je­din­ci u slje­de­ćim po­dru­čji­ma: - po­pu­la­cij­ska po­li­ti­ka, - gos­po­dar­stvo, - obra­zo­va­nje, - jav­na upra­va i lo­kal­na sa­mo­upra­va, - so­ci­jal­na po­li­ti­ka, - mi­ro­vin­ska po­li­ti­ka. • Ve­čer­nji list pre­is­pi­ti­vat će ute­me­lje­nost i os­tva­ri­vost pre­diz­bor­nih obe­ća­nja stra­na­ka, ko­ali­ci­ja i po­je­di­na­ca, a na­kon iz­bo­ra pra­tit će nji­ho­vu re­ali­za­ci­ju. • Ve­čer­nji list po­zvat će svo­je či­ta­te­lje da se pi­ta­nji­ma i ko­men­ta­ri­ma uklju­če u iz­bor­nu kam­pa­nju.

III. Etič­ka na­če­la

• Ve­čer­nji list pro­ti­vi se ek­s­tre­miz­mi­ma sva­ke vr­ste. U pre­diz­bor­noj utr­ci za­bra­nje­no je oma­lo­va­ža­va­nje na na­ci­onal­noj, vjer­skoj, rod­noj i dru­goj os­no­vi. Ta­ko­đer, ni­je do­pu­šte­no po­zi­va­ti na na­si­lje te po­ti­ca­ti ne­rav­no­prav­nost spo­lo­va. Sto­ga će Ve­čer­nji list po­seb­no kri­ti­zi­ra­ti stra­nač­ke i ne­za­vis­ne po­je­din­ce ko­ji: - iz­no­se la­ži i in­si­nu­aci­je o po­li­tič­kim su­par­ni­ci­ma, - ši­re zlo­na­mjer­ne ili ne­ute­me­lje­ne op­tuž­be pro­tiv bi­lo ko­jeg kan­di­da­ta s na­mje­rom da iz­a­zo­vu sum­nju u nje­go­vu lo­jal­nost ili do­mo­ljub­lje, - is­ti­ču fi­zič­ke, psi­hič­ke i dru­ge oso­bi­ne su­par­ni­ka ra­di nji­ho­va oma­lo­va­ža­va­nja, - iz­no­se la­ži i in­si­nu­aci­je o pri­vat­nom ži­vo­tu su­par­ni­ka u iz­bo­ri­ma i čla­no­va nji­ho­vih obi­te­lji, - vri­je­đa­ju i oma­lo­va­ža­va­ju pri­pad­ni­ke na­ci­onal­nih, vjer­skih i rod­nih ma­nji­na. • Ve­čer­nji list pru­žit će stran­ka­ma i po­je­din­ci­ma pri­li­ku da od­go­vo­re na su­par­nič­ke op­tuž­be ko­je je obja­vio u svo­jim iz­da­nji­ma. U Za­gre­bu, 15. ko­lo­vo­za 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.