Ko­šić: Ne gla­saj­te za one ko­ji su di­gli ru­ku za “lex Per­ko­vić”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - dar­ko.pa­vi­cic@ve­cer­nji.net

Bo­za­nić je ci­ti­rao Ste­pin­ca da se hr­vat­skom na­ro­du “već dva sto­lje­ća po­ku­ša­va­lo na­ri­nu­ti ko­mu­nis­tič­ko na­zi­ra­nje na svi­jet” Dar­ko Pa­vi­čić Kao što se mo­glo i oče­ki­va­ti, cr­k­ve­ni vrh u Hr­vat­skoj na blag­dan Ve­li­ke Gos­pe paž­nju je us­mje­rio na do­la­ze­će iz­bo­re, a naj­kon­kret­ni­ji je bio si­sač­ki bi­skup mons. Vla­do Ko­šić, ko­ji je pre­dvo­dio euha­ris­tij­sko slav­lje u sve­ti­štu Maj­ke na­ših stra­da­nja u Go­ri, odak­le je po­ru­čio da bi je­dan od kri­te­ri­ja za iz­bor no­ve vlas­ti tre­bao bi­ti i lus­tra­ci­ja, ko­ja je za­po­če­la u Nje­mač­koj pre­su­dom Per­ko­vi­ću, a ko­ja je pre­su­da ci­je­lom ju­go­ko­mu­nis­tič­kom sis­te­mu. Od­nos­no bi­skup Ko­šić je pred­lo­žio da se po­gle­da tko je u Hr­vat­skom sa­bo­ru 2013. gla­sao za „lex Per­ko­vić“, da se obja­ve ime­na tih sa­bor­skih zas­tup­ni­ka i da se nji­ma ne da glas na iz­bo­ri­ma. Uo­či blag­da­na Ve­li­ke Gos­pe, 13. ko­lo­vo­za, on je na svo­me Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu obja­vio ka­ko „Plen­ko­vić zas­lu­žu­je bi­ti pre­mi­jer” jer je „iz­ra­zio zgra­ža­nje nad či­nje­ni­com da Mi­la­no­vić po­sje­ću­je USKOK i DORH i od njih pri­ma taj­ne in­for­ma­ci­je“te je „us­t­vr­dio da po­li­ti­ka i sud­stvo ni­su jas­no raz­dvo­je­ni“. “Gle­dao sam si­noć po­li­tič­ki sraz dva­ju stra­nač­kih li­de­ra, pre­ten­de­na­ta na mjes­to pre­mi­je­ra. Re­kao bih da je sve to pre­du­go tra­ja­lo, po­go­to­vo što smo mo­ra­li gle­da­ti već po­tro­še­nog biv­šeg pre­mi­je­ra, za to tre­ba ima­ti živ­ce. Mi­la­no­vić, me­đu­tim, i ni­je bio ta­ko loš. Re­ci­mo, čak se i ru­ko­vao sa su­par­ni­kom, a sje­ćam se da pred­sjed­ni­ci RH ni­je htio pru­ži­ti ru­ku. Dak­le, po­ka­zu­je ne­ki na­pre­dak što se ti­če bon­to­na. No u iz­no­še­nju sta­vo­va ni tra­ga od umje­re­nos­ti i skrom­nos­ti – ne­pres­ta­no je po­uča­vao svog kon­ku­ren­ta, pra­vio se svez­na­da­rom. Plen­ko­vić je, na­pro­tiv, bio i pre­vi­še fin i obaz­riv jer, ako je on iz­a­zi­vač, oče­ki­va­lo bi se da su­par­ni­ka ja­če ‘na­ga­zi’, zar ne”, na­pi­sao je si­sač­ki bi­skup, ko­ji se otvo­re­no iz­no­si svo­je sta­vo­ve u jav­nos­ti. Pre­dvo­de­ći euha­ris­tij­sko slav­lje u Na­ci­onal­nom sve­ti­štu Maj­ke Bož­je u Ma­ri­ji Bis­tri­ci, kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić, nad­bi­skup za­gre­bač­ki, re­kao je da ima mno­go do­bra u na­šoj sre­di­ni te da u na­šem na­ro­du ži­vi ja­ka svi­jest o so­li­dar­nos­ti, ko­ja se oči­tu­je u ne­vo­lja­ma i po­tre­ba­ma dru­gih lju­di. Po­treb­no je ču­va­ti spo­men na ve­li­ko­duš­ne, hra­bre i jed­nos­tav­ne ges­te na­ših lju­di kad su se su­sre­ta­li s po­tre­ba­ma dru­gih. Tre­ba­mo ob­nav­lja­ti žar po­uz­da­nja u se­be, u na­še za­jed­niš­tvo, u mo­guć­nost pro­mje­ne na­bo­lje, jer ovaj na­rod že­li ži­vje­ti dos­toj­no, že­li bo­lju bu­duć­nost za se­be i za svo­ju dje­cu. Ovaj na­rod, jer ga je odu­vi­jek re­si­la mi­ro­lju­bi­vost i osje­ćaj za prav­du, umo­ran je od to­ga da is­ti­nu o svo­joj po­vi­jes­ti mo­ra tra­ži­ti na su­do­vi­ma iz­van svo­jih gra­ni­ca. Sto­ga že­li da se u do­mo­vi­ni stvo­re uvje­ti za prav­ni i za­ko­no­dav­ni sus­tav u ko­ji se mo­že po­uz­da­ti – re­kao je kar­di­nal Bo­za­nić. Kar­di­nal Bo­za­nić ci­ti­rao je bl. Aloj­zi­ja Ste­pin­ca da se hr­vat­skom na­ro­du “već dva sto­lje­ća po­ku­ša­va­lo sad pod ovom, sad pod onom pri­li­kom na­ri­nu­ti ko­mu­nis­tič­ko na­zi­ra­nje na svi­jet. Hr­vat­ski ga je na­rod do sa­da ple­bis­ci­tar­no od­bio. Po­mo­zi da od­bi­je i ubu­du­će sus­tav ko­ji ne poz­na ni sve­ti­šta obi­te­lji ni slo­bo­de vje­ro­is­po­vi­jes­ti”. U sve­ti­štu Gos­pe Sinj­ske split­sko-ma­kar­ski nad­bi­skup mons. Ma­rin Ba­ri­šić re­kao da iz­bo­ri ni­su sa­mo gra­đan­sko in­di­vi­du­al­no pra­vo ne­go i duž­nost, svo­je­vr­s­no slu­že­nje op­ćem do­bru. – Oče­ku­je­mo da iz­la­zak na gla­so­va­nje bu­de put za hu­ma­ni­ju i pra­ved­ni­ju, us­pješ­ni­ju i so­li­dar­ni­ju Hr­vat­sku ute­me­lje­nu na kr­š­ćan­skim uni­ver­zal­nim vri­jed­nos­ti­ma – na­gla­sio je Ba­ri­šić.

Bo­za­nić: Na­rod je umo­ran od to­ga da is­ti­nu o svo­joj po­vi­jes­ti tra­ži na su­do­vi­ma iz­van gra­ni­ca

BORNA FILIĆ/PIXSELL

Kar­di­nal Bo­za­nić pre­dvo­dio mis­no slav­lje u Ma­ri­ji Bis­tri­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.