ODŠKRINULI SU VRATA ZA NORMALNOST U PO­LI­TI­CI, IMA­JU LI SNAGE ZA NE­ŠTO VI­ŠE?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na Da­lić

De­ba­ta še­fo­va HDZ-a i SDP-a doš­la je i proš­la, a in­te­res za nju, broj­nost i raz­no­vr­s­nost ko­men­ta­ra po­t­vr­đu­ju oprav­da­nost nje­zi­na odr­ža­va­nja. Tko je bio bo­lji, elok­vent­ni­ji, uvjer­lji­vi­ji, pri­prem­lje­ni­ji, tko je us­pio vi­še za­in­te­re­si­ra­ti neo­d­luč­ne bi­ra­če ili po­t­vr­di­ti pos­to­je­će po­zi­ci­je, sva­ka­ko su in­te­re­sant­ni i važ­ni ele­men­ti ana­li­ze nas­tu­pa dvo­ji­ce po­li­ti­ča­ra. Me­đu­tim, sva su ova pi­ta­nja ipak od se­kun­dar­nog zna­če­nja. Naj­važ­ni­ji je re­zul­tat ove de­ba­te de­mons­tra­ci­ja spo­sob­nos­ti še­fo­va SDP-a i HDZ-a da me­đu­sob­no ulju­đe­no ras­prav­lja­ju, bez po­to­ka žu­či i iri­tant­nog osob­nog op­tu­ži­va­nja. Ulju­đe­na ras­pra­va, su­če­lja­va­nje kak­vih-tak­vih ar­gu­me­na­ta, po­vre­me­no sla­ga­nje o po­je­di­nim pi­ta­nji­ma ni­su Plen­ko­vi­ća uči­ni­li ma­njim HDZ-ov­cem ni Mi­la­no­vi­ća ma­njim SDP-ov­cem (neo­vis­no o nje­go­voj ne­tom ot­kri­ve­noj kon­zer­va­tiv­noj gla­vi). Upra­vo su­prot- no. Sva­ki je od njih pa­zio da jas­no na­gla­ša­va te­ze ka­rak­te­ris­tič­ne za svoj dio po­li­tič­kog spek­tra. Na osob­noj ra­zi­ni Plen­ko­vi­ću tre­ba upi­sa­ti ve­li­ki plus jer je, iako tek iz­a­bran, pri­hva­tio du­go­go­diš­nji iz­a­zov ko­ji je Mi­la­no­vić upor­no upu­ći­vao nje­go­vim pret­hod­ni­ci­ma, a oni uz raz­ne iz­go­vo­re od­bi­ja­li. Mo­žda je HDZ ipak ne­ka­ko us­pio iz­ro­di­ti, ako već ne fa­ki­na, a on­da li­de­ra ko­ji su­če­lja­va­nje s naj­ve­ćim po­li­tič­kim opo­nen­tom ne pre­pu­šta ni­že ran­gi­ra­nim stra­nač­kim duž­nos­ni­ci­ma. Mi­la­no­vi­ću pak tre­ba upi­sa­ti plus jer je ipak ne­ka­ko us­pio obuz­da­ti svoj škor­pi­on­ski ka­rak­ter. Me­đu­tim, upra­vo na­čin na ko­ji se odvi­ja­la de­ba­ta po­ka­zao je da se mo­žda, za sa­da sa­mo mo­žda, svi za­jed­no smi­je­mo po­na­da­ti da će vo­de­ći hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri pri­onu­ti ono­me što je nji­hov po­sao – na­tje­ca­nju i su­če­lja­va­nju u ide­ja­ma, kon­kret­nim pri­jed­lo­zi­ma i rje­še­nji­ma za po­bolj­ša­nje eko­nom­skih per­s­pek­ti­va i stva­ra­nje “bo­ljeg ži­vo­ta”. Mo­žda se svi za­jed­no smi­je­mo po­na­da­ti da će bes­plod­ne i is­praz­ne kon­flik­te oko vi­še i ne ta­ko bli­ske proš­los­ti za­mi­je­ni­ti kon­flik­ti oko, na pri­mjer, vi­si­ne neo­po­re­zi­vog di­je­la do­hot­ka. Os­ta­je či­nje­ni­ca da je ova de­ba­ta do­ni­je­la to­li­ko po­tre­ban, po­zi­ti­van is­ko­rak u po­li­ti­ci i po­li­tič­koj kul­tu­ri. Ta­ko je od­škri­nu­la vrata za po­vra­tak nor­mal­nos­ti u hr­vat­sku po­li­ti­ku. A upra­vo je normalnost u po­li­ti­ci nuž­no po­tre­ban ok­vir da bi se i po­li­ti­ka i druš­tvo us­mje­ri­li na bit­ne te­me eko­nom­skog na­pret­ka, gos­po­dar­skog ras­ta, za­poš­lja­va­nja, “bo­ljeg ži­vo­ta” – te­me ko­je se no­mi­nal­no is­ti­ču kao ži­vot­no bit­ne, ali se u po­li­ti­ci de­talj­na i op­sež­na ras­pra­va o nji­ma upor­no iz­bje­ga­va. Is­ko­rak pre­ma kon­kre­ti­za­ci­ji eko­nom­skih pla­no­va i ma­lo de­talj­ni­ji od­go­vo­ri na pi­ta­nje ‘ka­ko’ os­ta­ju ipak za ne­ku dru­gu de­ba­tu. Is­ti­ni za vo­lju, ni­je ni vo­di­telj pre­vi­še in­zis­ti­rao na ovim te­ma­ma. HRT jed­nos­tav­no ni­je opa­zio da ima je­dins­tve­nu pri­li­ku na­met­nu­ti eko­nom­ska pi­ta­nja kao do­mi­nant­nu te­mu de­ba­te. Šte­ta, ali i to do­ka­zu­je da se us­ta­lje­ni obras­ci spo­ro mi­je­nja­ju. Za­to na kra­ju os­ta­je pi­ta­nje ima­ju li li­de­ri ovih stra­na­ka snage za još je­dan is­ko­rak u ovoj kam­pa­nji. Ima­ju li snage obja­vi­ti pro­jek­ci­je svo­jih pro­ra­ču­na i ta­ko una­pri­jed naz­na­či­ti fi­nan­cij­ski ok­vir za svo­je po­li­ti­ke, obe­ća­nja, pri­jed­lo­ge i rje­še­nja? Ne tre­ba to bi­ti ni­šta pre­vi­še de­talj­no. Za po­če­tak ukup­ni pri­ho­di, ukup­ni ra­sho­di, ne­ko­li­ko naj­važ­ni­jih po­re­za i ra­sho­da te de­fi­cit u slje­de­će če­ti­ri go­di­ne.

Ima­ju li Mi­la­no­vić i Plen­ko­vić snage u kam­pa­nji obja­vi­ti pro­jek­ci­je pro­ra­ču­na?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.