To ču­do u de­ba­ti ni­je smje­lo pro­mak­nu­ti Plen­ko­vi­ću

Ve­li­ki je Plen­ko­vi­ćev pro­ma­šaj i što je do­pus­tio Mi­la­no­vi­ću da se­be i svo­ju op­ci­ju na­met­ne kao mo­ral­ni kri­te­rij u po­li­ti­ci, pri­go­va­ra­ju­ći mu ne­dos­ta­tak auto­ri­te­ta jer ni­je iz­ba­cio Kal­me­tu iz HDZ-a zbog op­tuž­be USKOK-a. A Sa­bo je tek na­kon pra­vo­moć­ne pre­su

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

An­drej Plen­ko­vić je do­bit­nik, ali ne i po­bjed­nik de­ba­te jer ni­je is­ko­ris­tio svo­ju po­li­tič­ku ne­vi­nost i svje­ži­nu ka­ko bi na­met­nuo no­vi po­li­tič­ki pris­tup, kao što ni Mi­la­no­vić ni­je is­ko­ris­tio dr­žav­nič­ko is­kus­tvo

An­drej Plen­ko­vić do­bit­nik je de­ba­te već zbog to­ga što ju je pri­hva­tio kao po­želj­nu de­mo­krat­sku for­mu, a i što je iz­i­šao na meg­dan una­toč opje­va­nim de­bat­nim spo­sob­nos­ti­ma i faj­ter­stvu Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Do­bit­nik je i jer je do­bio pri­li­ku iz­ni­je­ti svo­ja po­li­tič­ka sta­ja­li­šta. Ni­je oča­rao, oso­bi­to ne bez­greš­nim po­li­tič­kim flo­sku­la­ma i, ka­ko re­če Mi­la­no­vić, op­će­lo­gij­skim po­ru­ka­ma, ali ni­ko­ga ni­je ni na­ro­či­to ra­zo­ča­rao, oso­bi­to jer je po­pra­vio do­jam u dru­gom di­je­lu kad se opu­šten upus­tio i u vr­lo efek­t­ne po­le­mič­ke kon­fron­ta­ci­je os­tav­lja­ju­ći Mi­la­no­vi­ća bez od­go­vo­ra. Pri­po­mo­gao mu je i sam Mi­la­no­vić ko­ji se ni­kad ni pre­ma ko­mu na po­li­tič­koj sce­ni ni­je od­no­sio s tak­vim po­što­va­njem. Plen­ko­vić je do­bit­nik i jer je de­ba­tu is­ko­ris­tio, od­go­va­ra­ju­ći na svje­to­na­zor­ska i per­so­nal­na pi­ta­nja, ka­ko bi umi­rio des­no kri­lo unu­tar svo­je stran­ke i bi­rač­kog ti­je­la, a is­to­dob­no se ni­je za­mje­rio po­li­tič­kom cen­tru po pi­ta­nju vri­jed­nos­ti do ko­jih oni dr­že. Plen­ko­vi­će­va elok­ven­ci­ja i di­plo­mat­ske vje­šti­ne tu su mak­si­mal­no doš­le do iz­ra­ža­ja. Do­du­še, Mi­la­no­vić je u pra­vu da Plen­ko­vić ni­je iz­nio stav o Mi­ri Ba­re­ši­ću. Iz­nio je sa­že­ti ži­vo­to­pis. To je ipak ma­nji mi­nus ne­go da se za­mje­rio bi­lo des­ni­ci, bi­lo po­li­tič­kom cen­tru. Uos­ta­lom, ve­ći je Mi­la­no­vi­ćev gaf što je, ci­ti­ra­ju­ći pa­pu Fra­nju, re­kao za ho­mo­sek­su­al­ce “tko sam ja da im su­dim” jer to ima po­zi­tiv­no zna­če­nje kad to pa­pa s kon­zer­va­tiv­nih sta­ja­li­šta Cr­k­ve ka­že, ali ne i kad to go­vo­ri na­vod­no ve­li­ki za­go­vor­nik ho­mo­sek­su­al­nih pra­va. Me­đu­tim, Plen­ko­vić ni­je i po­bjed­nik de­ba­te jer ni­je is­ko­ris­tio svo­ju po­li­tič­ku ne­vi­nost i svje­ži­nu ka­ko bi na­met­nuv­ši no­vi po­li­tič­ki pris­tup mo­ti­vi­rao no­ve i neo­d­luč­ne bi­ra­če. Ali ni Mi­la­no­vić ni­je re­ali­zi­rao svo­je dr­žav­nič­ko is­kus­tvo i pad ak­tu­al­ne Vla­de jer je po­nu­dio sta­ro­ga se­be i sta­ru po­li­ti­ku “kon­tra HDZ-a” prem­da sa­svim si­gur­no zbog de­ba­te ni­je ni iz­gu­bio gla­so­ve ko­je je la­ni imao. Sve je u oči­ma pro­ma­tra­ča. Sta­vi li se na­gla­sak na po­li­tič­ku strast i emo­ci­je, Plen­ko­vić je gu­bit­nik, a kad je ri­ječ o smi­re­nos­ti, sta­bil­nos­ti i urav­no­te­že­nos­ti kao jed­na­ko važ­nom ele­men­tu li­der­stva, Mi­la­no­vić je gu­bit­nik. Re­ci­mo, Mi­la­no­vi­će­vo in­zis­ti­ra­nje na broj­ka­ma za ne­ko­ga je mo­žda dojm­lji­vo, ali što je im­pre­siv­no u to­mu da net­ko tko je če­ti­ri go­di­ne bio pre­mi­jer stal­no po­nav­lja ne­ko­li­ko broj­ki ko­je mu idu u pri­log. Pot­pis­ni­ku ovih re­da­ka naj­dojm­lji­vi­ji tre­nu­tak bio je kad je biv­ši pre­mi­jer kao ar­gu­ment u ras­pra­vi o to­mu je li sud­ska prak­sa je­dins­tve­na po pi­ta­nju poz­dra­va “za dom sprem­ni” stao či­ta­ti ci­ta­te iz od­lu­ke Us­tav­nog su­da. Ka­kav obrat, kak­vo ču­do!? Biv­ši pre­mi­jer ko­ji je za­go­va­rao uki­da­nje Us­tav­nog su­da sa­da ci­ti­ra nje­go­ve od­lu­ke. No to je Plen­ko­vi­ću pro­mak­nu­lo. Ve­li­ki je Plen­ko­vi­ćev pro­ma­šaj i što je do­pus­tio Mi­la­no­vi­ću da se­be i svo­ju op­ci­ju na­met­ne kao mo­ral­ni kri­te­rij u po­li­ti­ci. Is­ti­na, od Mi­la­no­vi­ća se oče­ki­va­lo na­kon po­di­za­nja op­tuž­ni­ca pro­tiv ha­de­ze­ova­ca i HDZ-a da in­zis­ti­ra na ele­men­tar­nim pra­vi­li­ma po­li­tič­ke kul­tu­re, ali nje­go­va i ne­uta­ži­va am­bi­ci­ja Ra­di­mi­ra Ča­či­ća po­mu­ti­la je nje­gov po­li­tič­ki ra­zum i odve­la ga u mo­ral­no po­sr­nu­će. Dru­gi čo­vjek Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de os­tao je na funk­ci­ji sve vri­je­me dok mu se su­di­lo za smrt dvo­je lju­di, i to u dru­goj dr­ža­vi. U za­pad­nim de­mo­kra­ci­ja­ma ni­kad ni­ko­me ni­je pa­lo na pa­met da na ta­kav na­čin da­de pred­nost osob­nom i stra­nač­kom po­li­tič­kom ko­ris­to­ljub­lju na­uš­trb dig­ni­te­ta i vje­ro­dos­toj­nos­ti dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je. Tu je sve po­če­lo. Mi­la­no­vić se kao pre­mi­jer u obra­ni tog amo­ral­nog pre­se­da­na spus­tio ta­ko ni­sko da je u opu­šte­noj gas­tro­nom­skoj at­mo­sfe­ri uz su­shi i kap­lji­cu pro­bra­nog vi­na op­tu­ži­vao žr­tve Ča­či­će­ve ne­sre­će da su sa­mi kri­vi što se ni­su ve­za­li si­gur­nos­nim po­ja­som. Na­kon to­ga ni Ma­ri­na Lo­vrić Mer­zel i Želj­ko Sa­bo ni­su adek­vat­no tre­ti­ra­ni. Zbog njih je Mi­la­no­vić do­vo­dio u sum­nju pro­sud­be USKOK-a te po­ku­ša­vao utje­ca­ti na sud­be­nu vlast svo­jim tu­ma­če­nji­ma za­kon­skih odred­bi tvr­de­ći u slu­ča­ju Sa­be ka­ko bi bi­lo vr­lo opas­no spor­nu snim­ku ko­ja ga je te­re­ti­la za ko­rup­tiv­no iz­i­gra­va­nje ve­ćin­ske vo­lje bi­ra­ča ko­ris­ti­ti kao do­kaz. Sa­bo je pra­vo­moć­nost op­tuž­ni­ce do­če­kao na funk­ci­ji vu­ko­var­skog gra­do­na­čel­ni­ka i ni­je pod­nio os­tav­ku baš kao ni Bo­ži­dar Kal­me­ta. Što­vi­še, kad su zbog po­li­tič­kih okol­nos­ti po­nov­lje­ni iz­bo­ri, Sa­bo se po­nov­no kan­di­di­rao, una­toč op­tuž­bi za po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju, te je po­dr­žan od vu­ko­var­skog SDP-a. A sad Mi­la­no­vić go­vo­ri Plen­ko­vi­ću da ne­ma auto­ri­tet pred­sjed­ni­ka stran­ke jer ni­je zbog op­tuž­be USKOK-a iz­ba­cio Kal­me­tu iz HDZ-a. Sa­bu SDP ni­je iz­ba­cio iz stran­ke sve do pra­vo­moć­ne osu­de na za­tvor­sku kaz­nu kad je on sam iz­i­šao iz stran­ke, da bi se na­kon iz­dr­ža­nog za­tvor­skog di­je­la kaz­ne, dok je još iz­dr­ža­vao uvjet­ni dio kaz­ne, od­mah ob­no­vio člans­tvo u SDP-u, i to još uvi­jek kao osu­đe­nik za po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.