Još je­dan dan na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ja­ne­iru

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na­kon što je za­vr­še­no pli­vač­ko na­tje­ca­nje u ba­ze­nu, na sce­nu u Rio de Ja­ne­iru su stu­pi­li pli­va­či ma­ra­ton­ci. Me­đu nji­ma je bi­la i ja­pan­ska pli­va­či­ca Yu­mi Ki­da ko­ja je s Co­pa­ca­ba­ne kre­nu­la u bor­bu za od­li­čja du­gu de­set ki­lo­me­ta­ra Egi­pat­ska di­za­či­ca ute­ga Sha­imaa Ha­ridy ne­će po do­brom pam­ti­ti je­dan od po­ku­ša­ja di­za­nja ute­ga. Na­ime, na­kon što ga ni­je us­pje­la po­di­ći, uteg joj je­is­pao iz ru­ku i pao na no­gu te i nju sru­šio na pod

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.