Za bor­bu ski­dam do 7 kg, sa že­nom sam se po­sva­dio bar 15 pu­ta jer sam gla­dan

Su­ci mi ni­su priz­na­li čis­ti tuš, kop­ka­lo me za­što

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net RIO DE JANEIRO

U Bun­des­li­gi do­bi­jem 1500 eura za po­bje­du, no za to mo­ram čes­to ski­da­ti ki­lo­gra­me, a to ni­je zdra­vo za bu­bre­ge, ka­že Star­če­vić

Još od Los An­ge­le­sa 1984. i zla­ta Vla­de Li­sja­ka če­ka­mo no­vog hr­vat­skog hr­va­ča na olim­pij­skom pos­to­lju. Na­kon što Sti­pe Da­mja­no­vić (1992.) i bra­ća Žu­gaj (2012.) ni­su bi­li kon­ku­rent­ni, me­da­lji se naj­vi­še pri­bli­žio 27-go­diš­nji član za­gre­bač­kog Me­tal­ca Bo­žo Star­če­vić. Što­vi­še, na­kon sjaj­na pr­vog ko­la u ko­jem je eli­mi­ni­rao tros­tru­kog svjet­skog pr­va­ka, a po­tom i Ame­ri­kan­ca, Bo­žo je imao dvi­je bor­be za me­da­lju, ali je obje iz­gu­bio jer se bo­rio pro­tiv dvo­ji­ce olim­pij­skih po­bjed­ni­ka iz Lon­do­na 2012. go­di­ne.

Za­do­vo­ljan sam pla­sma­nom

Onu po­lu­fi­nal­nu pro­tiv kas­ni­jeg po­bjed­ni­ka Ru­sa Vla­so­va iz­gu­bio je Bo­žo s 3:6 uz dvoj­be­nu su­dač­ku od­lu­ku za ko­ju je re­kao: – Ni­su mi priz­na­li čis­ti tuš pa sam pos­li­je te bor­be dos­ta du­go raz­miš­ljao ka­ko je to mo­gu­će. Kop­ka­lo me to. Mo­žda je baš to utje­ca­lo da ne us­pi­je osvo­ji­ti bron­cu u bor­bi s biv­šim olim­pij­skim po­bjed­ni­kom Ki­mom (4:6). – U po­lu­fi­na­lu ni­sam mo­gao da­ti vi­še, u bor­bi za 3. mjes­to mo­žda je­sam, no sve­ukup­no ne mo­gu bi­ti ne­za­do­vo­ljan pe­tim mjes­tom me­đu 21 na­tje­ca­te­ljem. Ovo je sa­mo još je­dan znak da pri­pa­dam šes­to­ri­ci naj­bo­ljih hr­va­ča na svi­je­tu u svo­joj ka­te­go­ri­ji. Su­gla­san je s tim i iz­bor­nik Da­vor Lu­kić. – Ot­ka­ko sam ja iz­bor­nik, ove dvi­je i pol go­di­ne, ovo je već tre­ći put da nam su­dač­ki lo­bi­ji kro­je sud­bi­nu, a da to­ga ni­je bi­lo, ima­li bi­smo u Rio de Ja­ne­iru još dvo­ji- cu hr­va­ča. Bo­ži ni­su priz­na­li čis­ti tuš, a ka­da sam ja pro­tes­ti­rao, ni­su do­zvo­li­li čak ni­ti vi­de­opre­gled. Što­vi­še, to­li­ko sam ener­gič­no pro­tes­ti­rao da su me tre­ba­li is­klju­či­ti, ali ni­su. Sa­mo su mi go­vo­ri­li da od­bi­jem. Sre­ćom, Bo­žo je tu ne­prav­du sto­ič­ki pod­nio pa već raz­miš­lja o Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Be­ogra­du 2017. go­di­ne. I o to­me ho­će li i da­lje nas­tu­pa­ti u Bun­des­li­gi ili ne­će.

Mo­raš ima­ti do­zu ma­zo­hiz­ma

– Za naš sport to je do­bra za­ra­da, ja sam u klu­bu naj­bo­lje pla­ćen i do­bi­vam kao da sam svjet­ski pr­vak, 1500 eura za po­bje­du, no mo­ram za sva­ku bor­bu ski­da­ti po 6 do 7 ki­lo­gra­ma i to me op­te­re­ću­je psi­hič­ki, a op­te­re­ću­je i mo­je bu­bre­ge. Ni­je to zdra­vo čes­to či­ni­ti. Uos­ta­lom, zbog tih 100 ti­su­ća ku­na go­diš­nje ja stal­no mo­ram gla­do­va­ti. Ba­rem sam se pet­na­est pu­ta po­sva­dio sa že­nom na­s­mrt za­to što sam gla­dan, a i pred zad­nje ski­da­nje sa­njaš da umi­reš. Pro­bu­diš se po no­ći, na­glo hva­taš zrak i umi­reš. Ni­je to baš is­pla­ti­vo pa ću se okre­nu­ti te­re­ta­ni i klu­bu ko­ji dr­žim s bra­tom. Ko­li­ko je te­ško po­sve­ti­ti se ova­ko mu­ko­tr­p­nom spor­tu u ko­jem ne­ma eg­zis­ten­ci­jal­nog pros­pe­ri­te­ta? – Za to tre­ba bi­ti pre­do­dre­đen, a po­treb­no je i bi­ti od­ga­jan u du­hu re­da, ra­da i dis­ci­pli­ne pa je me­ni moj otac sa­vje­to­vao je­di­no “rad i krv”. Ka­žem pri­ja­te­lji­ma ko­ji se ti­me ni­kad ni­su ba­vi­li da je to li­jep sport, s či­me se i oni slo­že kad pro­ba­ju, no su­tra­dan shva­te ko­li­ko je to mu­ko­tr­p­no. Bo­le te mi­ši­ći, gla­va, sav si na­žu­ljan. Mo­raš ima­ti u se­bi i do­zu ma­zo­hiz­ma jer bo­lan je to sport. Osim što je “ma­zo­hist”, Bo­žo je i pri­lič­no opu­šten bo­rac. – Mo­žda lju­di mis­le da ja to shva­ćam neo­z­bilj­no, no čim sam iz­a­šao s bo­ri­li­šta, ja sam bio svjes­tan što se do­go­di­lo, što sam mo­gao, što ni­sam. Opu­šte­no sam ušao u bor­bu jer sa živ­ci­ra­njem io­na­ko ni­šta ne mo­žeš pro­mi­je­ni­ti, mo­že ti sa­mo či­ni­ti šte­tu.

SAV SI NA­ŽU­LJAN Pri­ja­te­lji, kad is­pro­ba­ju ovaj sport, ka­žu da je li­jep, ali su­tra­dan, kad ih sve bo­li, shva­te ko­li­ko je to sve mu­ko­tr­p­no BO­ŽO STAR­ČE­VIĆ re­pre­zen­ta­ti­vac u hr­va­nju Ni­je ovo baš is­pla­ti­vo pa ću se okre­nu­ti te­re­ta­ni i klu­bu ko­ji dr­žim s bra­tom, ka­že Bo­žo Lu­kić: Ovo je tre­ći put da nam su­ci kro­je sud­bi­nu, a da to­ga ni­je, tu bi­smo ima­li još dvo­ji­cu hr­va­ča

REUTERS

Bo­žo Star­če­vić bio je naj­bli­že hr­vat­skom od­li­čju iz hr­va­nja na OI na­kon zlat­nog Li­sja­ka iz Los An­ge­le­sa 1984.

REUTERS

Ne­prav­da u Ri­ju već je iza Bo­že Star­če­vi­ća, okre­nuo se no­vom ci­lju, Eu­rop­skom pr­vens­tvu u Be­ogra­du idu­će go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.