Ban­di­ću pod sku­te Ru­sak, Ti­re­li i “pres­la­gač” Špi­ka

Na lis­ti HSP-a i HČSP-a i kon­tro­verz­ni glu­mac Bo­ži­dar Alić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Mar­ko Špo­ljar

No­si­telj Ban­di­će­ve lis­te u 9. je­di­ni­ci je na­čel­nik Vi­ra Kris­ti­jan Ka­po­vić ko­ji je, kao i gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba, bio pod is­tra­gom USKOK-a

Od ukup­no 177 pra­vo­va­lja­nih lis­ta za iz­bo­re pre­da­nih Dr­žav­nom iz­bor­nom po­vje­rens­tvu, one za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća i part­ne­ra (Re­for­mis­ti, BUZ, No­vi val, HSS-SR) naj­za­nim­lji­vi­je su i ana­li­zi­rat će se još da­ni­ma. Po­go­to­vo ona u pr­voj iz­bor­noj je­di­ni­ci. Na Ban­di­će­voj lis­ti za cen­tar Za­gre­ba, uz pr­vu na lis­ti Je­le­nu Pa­vi­čić Vu­ki­če­vić na­šao se i Mi­li­voj Špi­ka, “glav­ni pres­la­gi­vač” To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka u dra­ma­tič­nim tjed­ni­ka pri­je pa­da Vla­de, i to na vi­so­kom dru­gom mjes­tu.

Če­t­vr­ti tran­sfer

Na tre­će se smjes­ti­la Gor­da­na Ru­sak, či­je je pre­zi­me već sa­da si­no­nim za po­li­tič­ku tr­go­vi­nu. U sa­mo go­di­nu da­na gos­po­đa Ru­sak u Sa­bor je uš­la na lis­ti Mos­ta, po­tom je preš­la u HRID, a pad Vla­de do­če­ka­la je pak u Klu­bu HSLS-a. Na če­t­vr­tom mjes­tu is­te lis­te biv­ša je še­fi­ca La­bu­ris­ta Nan­si Ti­re­li ko­ja je no­vom pred­sjed­ni­ku La­bu­ris­ta To­mis­la­vu Kon­čev­skom pred­ba­ci­va­la da je upra­vo on Ban­di­ćev čo­vjek u tre­nu­ci­ma dok je pres­la­gi­va­nje Vla­de bi­la go­ru­ća te­ma. Pe­ta na lis­ti je knji­žev­ni­ca Mi­la­na Vu­ko­vić-Ru­njić či­joj je knji­ža­ri u po­s­ljed­nji tren upra­vo Grad Za­greb spri­je­čio naj­av­lje­nu de­lo­ža­ci­ju zbog du­ga od 200 ti­su­ća ku­na. Zad­nji na Ban­di­će­voj lis­ti u pr­voj je­di­ni­ci na­šao se pak Đu­ro Lu­bu­ra, je­dan od ini­ci­ja­to­ra ak­ci­je za spas Imu­no­lo­škog za­vo­da. Za­nim­lji­va je i Ban­di­će­va lis­ta u 10. je­di­ni­ci. Uz split­skog gra­do­na­čel­ni­ka Ivu Bal­da­sa­ra tu je i Pe­ro Vi­ćan, moć­ni Du­brov­ča­nin ko­ji je svo­je­vre­me­no s gra­do­na­čel­ni­kom Du­brov­ni­ka An­drom Vla­hu­ši­ćem bio osu­đe­nu u afe­ri Ši­pan zbog zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja i ov­las­ti. No­si­telj Ban­di­će­ve lis­te u 9. je­di­ni­ci je na­čel­nik Vi­ra Kris­ti­jan Ka­po­vić, biv­ši SDP- ovac, ko­ji je, kao i nje­gov ko­le­ga Ban­dić, bio pod is­tra­gom USKOK-a. Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik ima za­nim­lji­vo li­ce na pr­vom mjes­tu u če­t­vr­toj je­di­ni­ci. Ri­ječ je o še­fu po­druž­ni­ce stran­ke Mi­lan Ban­dić 365 u Sla­von­skom Bro­du Pe­tru Ba­ši­ću, po­vjes­ni­ča­ru ko­ji se “pros­la­vio” iz­ja­vom “Da je Hi­tler pobijedio, svijet bi bio teh­no­lo­ški na­pred­ni­ji, a NDH bi pre­ži­vje­la”. Svog “ka­pi­tal­ca” u cen­tru Za­gre­ba ima i HSP, HČSP..., i to glum­ca Bo­ži­da­ra Ali­ća ko­ji je na dru­gom mjes­tu, dok je Do­mo­vin­ska ko­ali­ci­ja pre­dvo­đe­na HSP-om AS u is­toj je­di­ni­ci na dru­gom mjes­tu is­tak­nuo poz­na­tu zvi­žda­či­cu Ves­nu Ba­le­no­vić.

Adut La­bu­ris­ta

No­si­telj lis­te La­bu­ris­ta u sed­moj iz­bor­noj je­di­ni­ci je Zo­ris­lav An­tun Pe­tro­vić, biv­ši du­go­go­diš­nji predsjednik Tran­s­pa­ren­cy In­ter­na­ti­ona­la. Stran­ka Pa­met­no za no­si­te­lja lis­te u osmoj je­di­ni­ci pos­ta­vi­la je Sa­šu Ze­le­ni­ku, ko­ji je bio des­na ru­ka SDP-ovu mi­nis­tru obra­zo­va­nja Želj­ku Jo­va­no­vi­ću.

Pa­met­no za no­si­te­lja lis­te u 8. je­di­ni­ci ima Sa­šu Ze­le­ni­ku, biv­šeg za­mje­ni­ka Ž. Jo­va­no­vi­ća

U X. je­di­ni­ci je i Pe­ro Vi­ćan, ko­ji je bio osu­đen u afe­ri Ši­pan zbog zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja i ov­las­ti. No­si­telj Ban­di­će­ve lis­te u 9. je­di­ni­ci je na­čel­nik Vi­ra Kris­ti­jan Ka­po­vić

Glu­mac Bo­ži­dar Alić na dru­gom je mjes­tu lis­te HSP-a i HČSP-a u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.