Po­štuj­te pra­vo oso­ba s inva­li­di­te­tom da bi­ra­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ured pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za oso­be s inva­li­di­te­tom po­zvao je po­li­tič­ke ak­te­re da po­štu­ju pra­vo oso­ba s inva­li­di­te­tom da bi­ra­ju i bu­du bi­ra­ni upo­zo­riv­ši da je u do­sa­daš­njim po­li­tič­kim kam­pa­nja­ma pri­mi­je­tio niz pos­tu­pa­nja štet­nih za oso­be s inva­li­di­te­tom i dje­cu s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju. “Te­ška si­tu­aci­ja oso­ba s inva­li­di­te­tom i dje­ce s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju ko­ris­ti se u svr­hu po­di­za­nja rej­tin­ga po­li­tič­kih stra­na­ka”, sto­ji u pri­op­će­nju, a već pri odre­đi­va­nju bi­rač­kih mjes­ta ne vo­di se ra­ču­na da su te lo­ka­ci­je pris­tu­pač­ne oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.