Mu­ška­rac uhi­ćen jer je u parku pip­kao dvo­ji­cu braće

D. M. (26) u dva je na­vra­ta u parku na­pao dje­ča­ke u dobi od se­dam i de­vet go­di­na, na­kon če­ga su dje­ca sve ka­za­la ro­di­te­lji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

Za­gre­bač­ka po­li­ci­ja uhi­ti­la je 26-go­diš­njeg D. M. ko­ji je u dva na­vra­ta blud­ni­čio nad dvo­ji­com braće u dobi od se­dam i de­vet go­di­na u dje­čjem parku na po­dru­čju Za­gre­ba. Pr­vi sek­su­al­ni na­pad do­go­dio se 10. ko­lo­vo­za ka­da je blud­nik pr­vi put za­sko­čio dje­ča­ke i po­čeo ih di­ra­ti po in­tim­nim di­je­lo­vi­ma ti­je­la, a dru­gi put osum­nji­če­ni je dje­ča­ci­ma pri­šao dva da­na kas­ni­je. Dje­ca su na­kon dva na­pa­da sve ka­za­la ro­di­te­lji­ma, a otac je sve odmah pri­ja­vio po­li­ci­ji. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, 26-go­diš­njak je čes­to do­la­zio u taj park te s dje­com čak igrao no­go­met. Na­vod­no se ra­di o mu­škar­cu sma­nje­nih pos­lov­nih spo­sob­nos­ti, od­nos­no 26-go­diš­njak ima odre­đe­nih psi­hič­kih problema. Uz kaz­ne­nu pri­ja­vu zbog spol­ne zlo­po­ra­be dje­te­ta do­ve­den je de­žur­nom su­cu is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da, ko­ji mu je odre­dio is­traž­ni za­tvor u tra­ja­nju od mje­sec da­na, i to zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.