Re­mont Pe­tro­ke­mi­je te­žak 110 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

U ku­tin­skoj Pe­tro­ke­mi­ji za­vr­šen je re­mont pos­tro­je­nja za pro­izvod­nju mi­ne­ral­nih gno­ji­va, je­dan od ve­ćih u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na. Ukup­na vri­jed­nost inves­ti­ci­je je 110 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je, uz su­fi­nan­ci­ra­nje HBOR-a, 45 mi­li­ju­na ku­na ulo­že­no u grad­nju no­vog vi­so­ko­tlač­nog pli­no­vo­da ko­ji sa­da ops­krb­lju­je pri­rod­nim pli­nom sva proizvodna pos­tro­je­nja. “Na pos­tro­je­nju UREA re­ali­zi­ra­na je i inves­ti­ci­ja „Mje­ra M7“, či­me će se sma­nji­ti one­čiš­će­nje ot­pad­nih vo­da, pri­op­ći­li su iz Pe­tro­ke­mi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.