Žu­pa da­la iz­ra­di­ti apli­ka­ci­ju za mo­bi­te­le, cilj je na­ći sv. Ro­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net

Ko­ris­te­ći kar­tu i GPS lo­ka­ci­ju, vjer­ni­ci ot­kri­va­ju tra­že­ne lo­ka­ci­je i skup­lja­ju bo­do­ve. – Že­li­mo bi­ti u tren­du – ka­žu u žu­pi Dra­škov­cu Mje­šta­ni me­đi­mur­skog se­la Dra­škov­ca ju­čer su pros­la­vi­li blag­dan sv. Ro­ka, ko­ji je u tom kra­ju po­se­ban po za­vjet­noj pro­ce­si­ji. Vjer­ni­ci su se 1760. go­di­ne za­vje­to­va­li sve­cu da će sa­gra­di­ti cr­k­vu nje­mu u čast ako ih spa­si od stoč­ne ku­ge ko­ja je ha­ra­la Me­đi­mu­rjem. Ku­ga je nes­ta­la, a za­vjet je is­pu­nio grof Mic­ha­el Al­t­han IV. U Dra­ško­vec već vi­še od 250 go­di­na sva­kog 16. ko­lo­vo­za do­la­ze ho­do­čas­ni­ci, me­đu ko­ji­ma i čla­no­vi ce­škog druš­tva sv. Le­onar­da iz Go­ri­ča­na sa sta­rim za­vjet­nim svi­je­ća­ma te mje­šta­ni po­gra­nič­nih se­la u Ma­đar­skoj i Slo­ve­ni­ji. Žup­nik Ma­ti­ja Vo­nić blag­dan je po­di­gao na ve­ću ra­zi­nu pa sva­ke go­di­ne or­ga­ni­zi­ra vjer­sko-svje­tov­nu ma­ni­fes­ta­ci­ju “Ro­ko­vo u Me­đi­mur­ju” ko­ja je ove go­di­ne do­bi­la i – mo­bil­nu

Žup­nik Ma­ti­ja Vo­nić blag­dan sv. Ro­ka po­di­gao je na vi­šu ra­zi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.