Izvo­đač sa­na­ci­je kli­zi­šta ošte­tio spo­me­nik i pla­tit će šte­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Izvo­đač ra­do­va sa­na­ci­je kli­zi­šta kod Ži­dov­skog grob­lja u Kar­lov­cu od­go­vo­ran je za ošte­će­nja spo­me­ni­ka žr­tva­ma fa­šiz­ma i pla­tit će šte­tu nas­ta­lu 12. ko­lo­vo­za. SDPov grad­ski vi­jeć­nik Ni­ko­la Badovinac, tra­žio je da Grad pro­ve­de is­tra­gu i na­đe kriv­ca, no u Gra­du ka­žu da im se izvo­đač, is­to­ga da­na ka­da je ošte­tio spo­me­nik, ja­vio. Svjes­ni su od­go­vor­nos­ti i pro­pus­ta, is­pri­ča­va­ju se zbog šte­te i pri­hva­ća­ju sno­si­ti tro­ško­ve sa­na­ci­je po zah­tje­vu vlas­ni­ka i uvje­ti­ma kar­lo­vač­kih kon­zer­va­to­ra – ka­za­la je Iva­na Bre­zo­vić, po­moć­ni­ca pro­čel­ni­ka Ure­da gra­do­na­čel­ni­ka. Zbog bli­zi­ne kli­zi­šta ogra­da gra­di­li­šta pos­tav­lje­na je uz sa­mi spo­me­nik, ka­že izvo­đač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.