Bun­de­sbank bi slao u mi­ro­vi­nu sa 69 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

Kre­ato­ri po­li­ti­ka nje­mač­ke sre­diš­nje ban­ke u svom su mje­seč­nom iz­vješ­ću doš­li na ide­ju da dob umi­rov­lje­nja do 2060. tre­ba po­mak­nu­ti na 69 go­di­na. Tre­nu­tač­no se gra­ni­ca u Nje­mač­koj po­mi­če sa 65 na 67 go­di­na, a pri­je­laz­no raz­dob­lje tra­je do 2030. No, u Bun­de­sban­ku sma­tra­ju da ni to ne­će bi­ti do­volj­no da bi mi­ro­vin­ski sus­tav us­pio odr­ža­ti iz­nos mi­ro­vi­na na naj­ma­nje 43% pro­sječ­ne pla­će jer će ubu­du­će bi­ti pre­ma­lo rad­ni­ka u od­no­su na umi­rov­lje­ni­ke. Iz vla­de po­ru­ču­ju da je ra­zum­na dob za mi­ro­vi­nu 67 go­di­na, no da su nuž­ne mje­re de­mo­graf­skog ra­zvo­ja.

Iz Vla­de po­ru­ču­ju da dob za mi­ro­vi­nu os­ta­je na 67 go­di­na, ali tre­ba­ju ja­če de­mo­graf­ske mje­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.