ZA­ŠTO SE NA HTV-u SVE LO­ŠI­JE GO­VO­RI HR­VAT­SKI JE­ZIK?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Usu­bo­tu na­kon utr­ke ne­re­tvan­skih la­đa, iz­vjes­ti­te­lji­ca jedne ko­mer­ci­jal­ne te­le­vi­zi­je iz­vje­šta­va da se ove go­di­ne do­go­di­lo ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje i da su u utr­ci po­bi­je­di­li “Agro­na­uti iz Bje­lo­va­ra”! Oči­to je da mla­da i li­je­pa vo­di­te­lji­ca ni­ka­da i ni­je ču­la za mit­ske Ar­go­na­ute ne­go je umjes­to njih sko­va­la je­zič­nu be­smis­li­cu – Agro­na­uti. Sa­mo dan pos­li­je, na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji, na no­mi­nal­no na­ci­onal­noj te­le­vi­zi­ji ko­ja bi se tre­ba­la bri­nu­ti o je­zič­noj kul­tu­ri, u emi­si­ji Plo­do­vi zem­lje, re­por­ter­ka ka­že da će sta­nje u po­ljo­pri­vre­di “bi­ti naj­op­ti­mal­ni­je” ka­da se do­go­di to i to. Re­por­ter­ku nit­ko od HTV-ovih lek­to­ra iz­gle­da ni­je upo­zo­rio da je op­ti­mal­no već sa­mo po se­bi op­ti­mal­no i da ne može bi­ti ni op­ti­mal­ni­je, a po­go­to­vo naj­op­ti­mal­ni­je. Ako se na tzv. ko­mer­ci­jal­nim te­le­vi­zi­ja­ma baš pu­no i ne ba­ve je­zi­kom, bri­ne li se it­ko o je­zi­ku i je­zič­noj kul­tu­ri na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji? Oči­to i ne, za­klju­ču­je li se to po po­jav­lji­va­nju i učes­ta­los­ti ne­kih ri­je­či ko­je ni­su baš u skla­du s hr­vat­skim je­zič­nim stan­dar­di­ma. Na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji su se već go­to­vo uobi­ča­ji­le ri­je­či ras­tu­ri­ti, po­mje­ri­ti... U Dnev­ni­ku, glav­noj in­for­ma­tiv­noj emi­si­ji Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je, može se ču­ti i ri­ječ ne­pri­kos­no­ven. Iz­vje­šta­va­ju­ći o iz­la­sku Velike Bri­ta­ni­je iz Europ­ske uni­je, no­vi­nar je re­kao da je iz­la­zak “ne­pri­kos­no­ve­no pra­vo Velike Bri­ta­ni­je”! Ne­ko­li­ko da­na pos­li­je sport­ski no­vi­nar, pre­no­se­ći atlet­ski mi­ting, ka­že da je ne­ki atle­ti­čar “ne­pri­kos­no­ven u svo­joj dis­ci­pli­ni”. Ta­ko se oči­to i taj ru­si­zam kao i ri­ječ ži­te­lji, udo­ma­ćio u to­bož­njem hr­vat­skom je­zi­ku Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je, dos­pjev­ši k na­ma iz sr­p­sko­ga gdje je već odav­no pri­hva­ćen. Pi­ta­nje je gdje su HTV-ovi lek­to­ri? Ni­je li i bri­ga o je­zi­ku za­da­ća na­ci­onal­ne te­le­vi­zi­je? Upra­vo bi na­ci­onal­na te­le­vi­zi­ja tre­ba­la bi­ti ins­ti­tu­ci­ja ko­ja će to sus­tav­no pro­mi­ca­ti. Umjes­to da “hr­vat­ska jav­na te­le­vi­zi­ja” bu­de pro­mi­ca­telj pa i pro­s­vje­ti­telj na­ci­je, ona se i je­zič­no i sa­dr­žaj­no spu­šta na ra­zi­nu ko­mer­ci­jal­nih te­le­vi­zi­ja. Na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji već se du­go po­jav­lju­je rek­la­ma ko­ja gla­si: “Ras­tu­ra li vas gla­vo­bo­lja? Ras­tu­ri­te i vi nju!”. Još je go­re s na­glas­ci­ma. Ža­los­no je ka­da vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri go­to­vo sva­ki na­gla­sak iz­go­va­ra­ju po­greš­no, ali je još ža­los­ni­je ka­da to či­ne i ne­ki du­go­go­diš­nji no­vi­na­ri Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je. Sve češ­će na HTV-u ču­ju se ri­je­či “osu­je­ti­ti” i “is­po­lji­ti”, kao da ne­ma na­ših ri­je­či spri­je­či­ti i iz­ra­zi­ti! Pri­mje­ri­ce, na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji ču­je­mo da je pa­pa Be­ne­dikt XVI. u Va­ti­ka­nu “osu­je­tio ho­mo­sek­su­al­ni lo­bi”, od­nos­no da je “Rem­bran­dt is­po­ljio po­se­ban sli­kar­ski dar”. Us­tra­ja­va­nje na hr­vat­skim ri­je­či­ma može iz­gle­da­ti kao pu­ri­zam, kao ne­po­treb­no je­zič­no čis­tuns­tvo, ali pra­va na­ci­onal­na te­le­vi­zi­ja svo­ju će bit os­tva­ri­va­ti sa­mo ši­re­njem je­zič­ne i op­će kul­tu­re. No, za­što se na Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji on­da sve lo­ši­je go­vo­ri hr­vat­ski je­zik?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.