Ru­sko-sr­p­ska pro­pa­gan­da “os­lo­bo­di­la” Slo­bu

Ne­na Tromp, biv­ša su­rad­ni­ca ha­aškog tu­ži­telj­stva ko­ja je ra­di­la na is­tra­ži­va­nju i pri­pre­ma­nju op­tuž­ni­ce pro­tiv Mi­lo­še­vi­ća, is­prav­no je upo­zo­ri­la da se ra­di o pro­ra­ču­na­toj pro­vo­ka­ci­ji sr­p­skog po­li­tič­kog vr­ha Da­či­će­va iz­ja­va, ko­ja pre­su­du Ka­ra­dži­ću po­greš­no

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - To­mis­lav Kras­nec

Te­za o to­me da je Ha­aški sud u ne­pra­vo­moć­noj osu­đu­ju­ćoj pre­su­di Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću os­lo­bo­dio Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća kriv­nje za rat­ne zlo­či­ne i et­nič­ko čiš­će­nje u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni po­ka­zu­je dvi­je stva­ri. Pr­vo, da ru­ska pro­pa­gan­da, ko­joj su na­ža­lost i ne­ki u Hr­vat­skoj sklo­ni na­iv­no vje­ro­va­ti kad je ri­ječ o in­ter­pre­ta­ci­ji su­ko­ba u Ukra­ji­ni ili Si­ri­ji, na pri­mje­ru pro­pa­gi­ra­nja te­ze o Mi­lo­še­vi­ću kao ne­pra­ved­no op­tu­že­nom mi­ro­tvor­cu po­ka­zu­je ko­li­ko je u kri­vu i ko­li­ko na po­greš­noj stra­ni po­vi­jes­ti, mo­ra­la i pa­me­ti. I dru­go, po­ku­šaj apo­lo­ge­ti­ke Mi­lo­še­vi­ća kroz ne­pra­vo­moć­nu pre­su­du Ka­ra­dži­ću po­ka­zu­je ko­li­ko su po­li­tič­ke eli­te u Sr­bi­ji sprem­ne nas­tav­lja­ti zlo­kob­ne ge­opo­li­tič­ke ci­lje­ve ko­je nji­ho­vi pret­hod­ni­ci ni­su us­pje­li pos­ti­ći agre­si­jom i ra­tom. Ne­obič­na in­ter­pre­ta­ci­ja Ka­ra­dži­će­ve pre­su­de po­ja­vi­la se naj­pri­je u tek­s­tu ma­lo poz­na­tog ame­rič­kog no­vi­na­ra An­dyja Wil­coxso­na, či­ji su se ra­ni­ji tek­s­to­vi uglav­nom ba­vi­li uma­nji­va­njem ge­no­ci­da ko­ji su bo­san­ski Sr­bi po­či­ni­li u Sre­bre­ni­ci i pre­uve­li­ča­va­njem te­ze o to­me da je hr­vat­ska ope­ra­ci­ja Olu­ja bi­la et­nič­ko čiš­će­nje. O objek­tiv­nos­ti auto­ra go­vo­ri i po­da­tak da svo­je tek­s­to­ve objav­lju­je na web-stra­ni­ci ko­ja se dos­lov­no zo­ve slo­bo­dan-mi­lo­se­vic.org. Po­tom je te­zu o to­me da je Mi­lo­še­vić u Ka­ra­dži­će­voj pre­su­di pro­gla­šen ne­vi­nim nas­ta­vio ši­ri­ti bri­tan­ski no­vi­nar Ne­il Clark u ko­men­ta­ru objav­lje­nom na por­ta­lu rt.com, jed­nom od ko­ta­či­ća ru­ske pro­pa­gan­d­ne ma­ši­ne­ri­je. Po tom tek­s­tu, ne sa­mo da je Ha­ag ko­nač­no priz­nao da je Mi­lo­še­vić ne­vin ne­go je to na­mjer­no sa­krio du­bo­ko na 1303. od ukup­no 2590 stra­ni­ca gus­to tip­ka­nog tek­s­ta Ka­ra­dži­će­ve pre­su­de, a za­pad­ni me­di­ji o to­me šu­te jer je na sna­zi te­ori­ja za­vje­re ko­ja je za­po­če­la de­mo­ni­zi­ra­njem ne­vi­nog Mi­lo­še­vi­ća još od 1990-ih, a nas­ta­vi­la se hr­vat­skom Olu­jom, NATO- ovim bom­bar­di­ra­njem Sr­bi­je i iz­ru­če­njem Slo­be u Ha­ag. Pre­ma toj pro­pa­gan­di, Mi­lo­še­vić ni­je bio zlo­či­nac ne­go žr­tva na­vod­no stvar­nih zlo­či­na­ca u NATO-u i op­će­ni­to na Za­pa­du, ko­ji su ga de­mo­ni­zi­ra­li, spre­ča­va­li u nje­go­vim ne­s­hva­će­nim po­ku­ša­ji­ma da oču­va sret­nu zem­lju Ju­gos­la­vi­ju, bom­bar­di­ra­li, svrg­nu­li i is­po­ru­či­li u Ha­ag, gdje je preminuo pri­je iz­ri­ca­nja pre­su­de. Svi zna­mo ko­li­ko su bu­da­las­te tak­ve te­ze o Mi­lo­še­vi­ću, no to je ru­ska pro­pa­gan­da ko­ja će vas, ako ste do­volj­no na­iv­ni, po­ku­ša­ti uvje­ri­ti u su­prot­no. Još ve­ći pro­blem nas­ta­je kad tak­ve be­sram­ne te­ze poč­nu ši­ri­ti čla­no­vi ak­tu­al­ne vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Mi­nis­tri Ivi­ca Da­čić i Alek­san­dar Vu­lin upus­ti­li su se u naj­o­tvo­re­ni­ju apo­lo­ge­ti­ku Mi­lo­še­vi­ća i nje­go­ve po­li­ti­ke. Ne­na Tromp, biv­ša su­rad­ni­ca ha­aškog tu­ži­telj­stva ko­ja je ra­di­la na is­tra­ži­va­nju i pri­pre­ma­nju op­tuž­ni­ce pro­tiv Mi­lo­še­vi­ća, is­prav­no je upo­zo­ri­la da se ra­di o pro­ra­ču­na­toj pro­vo­ka­ci­ji sr­p­skog po­li­tič­kog vr­ha, ko­ji je gra­dio po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet na an­ti­mi­lo­še­vi­ćev­skoj re­to­ri­ci, ali se ni­ka­da ni­je ogra­dio od zlo­či­na ko­je je Mi­lo­še­vi­ćev re­žim či­nio uime sr­p­skog naroda i dr­ža­ve u Hr­vat­skoj, BiH i Ko­so­vu. Ne­na Tromp pre­da­je o tran­zi­cij­skoj prav­di na Sve­uči­li­štu u Am­s­ter­da­mu, gdje je ne­dav­no dok­to­ri­ra­la na te­mi ne­do­vr­še­nog su­đe­nja Mi­lo­še­vi­ću, o če­mu je obja­vi­la i knji­gu “Pro­se­cu­ting Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić: The un­fi­ni­shed tri­al”. To je vrijedna knji­ga ko­ja se bri­ne da na­kon su­đe­nja pr­vom dr­žav­ni­ku iz­ve­de­nom pred me­đu­na­rod­ni sud za rat­ne zlo­či­ne os­ta­ne za­do­vo­lje­na po­vi­jes­na is­ti­na, kad već (zbog smr­ti) ni­je mo­gla bi­ti za­do­vo­lje­na prav­da. U toj knji­zi zna­ko­vit je i ovaj za­klju­čak: “Od­bi­ja­nje ak­tu­al­nih sr­p­skih eli­ta da priz­na­ju zlo­či- ne pret­hod­nog re­ži­ma da­je im otvo­re­ne ru­ke da nas­ta­ve ‘ne­do­vr­še­ne’ ge­opo­li­tič­ke ci­lje­ve ko­je nji­ho­vi pret­hod­ni­ci ni­su us­pje­li pos­ti­ći, a da pri­tom ne mo­ra­ju da­ti ne­ugod­no priz­na­nje da su ti ci­lje­vi bi­li po­ve­za­ni s ma­sov­nim zlo­či­ni­ma. Za­is­ta, stva­ra­nje ve­će sr­p­ske dr­ža­ve za ne­ke pred­stav­lja te­ku­ći pro­jekt, a mno­gi pri­pad­ni­ci po­li­tič­ke eli­te u Sr­bi­ji i da­lje se na­da­ju da će pri­pa­ja­njem Re­pu­bli­ke Sr­p­ske pre­kro­ji­ti za­pad­ne gra­ni­ce Sr­bi­je”. Ni­je ni­kak­va taj­na da je Sr­bi­ja od Ha­aga upor­no po­ku­ša­va­la sa­kri­ti do­ka­ze ko­ji bi mo­gli do­ka­za­ti od­go­vor­nost te dr­ža­ve u ge­no­ci­du, rat­nim zlo­či­ni­ma i et­nič­kom čiš­će­nju. Na­ža­lost, u ne­kim as­pek­ti­ma te ne­čas­ne po­li­ti­ke Sr­bi­ja je i us­pje­la. Da­či­će­va iz­ja­va, ko­ja pre­su­du Ka­ra­dži­ću po­greš­no in­ter­pre­ti­ra kao os­lo­ba­đa­nje Mi­lo­še­vi­ća, sa­mo na­gla­ša­va jed­nu kons­tan­tu u sr­p­skoj po­li­ti­ci, u ko­joj ne pos­to­ji stvar­na vo­lja da se pri­hva­ti od­go­vor­nost za zlo­či­ne Mi­lo­še­vi­će­va re­ži­ma. Umjes­to pri­hva­ća­nja od­go­vor­nos­ti, u Sr­bi­ji je na­ci­onal­nim in­te­re­som pro­gla­še­na bor­ba za po­vi­jes­nu re­in­ter­pre­ta­ci­ju i ma­ni­pu­li­ra­nje po­vi­jes­nim či­nje­ni­ca­ma. To je na­opa­ka si­tu­aci­ja ko­ja du­go­roč­no ne može do­ni­je­ti ništa do­bro­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.