Pre­mi­je­ra Raj­ka Gr­li­ća na fes­ti­va­lu u Mon­tre­alu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

ZA­GREB Du­go naj­av­lji­va­ni film “Us­tav Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske” re­da­te­lja Raj­ka Gr­li­ća i kos­ce­na­ris­ta An­te To­mi­ća imat će svjet­sku pre­mi­je­ru u kon­ku­ren­ci­ji 40. Me­đu­na­rod­nog film­skog fes­ti­va­la u Mon­tre­alu, ko­ji po­či­nje 25. ko­lo­vo­za. Glav­ne ulo­ge u fil­mu igra­ju Kse­ni­ja Ma­rin­ko­vić, Dejan Aći­mo­vić i Ne­boj­ša Glo­go­vac, a rek­la­mi­ra se kao “lju­bav­na pri­ča o mrž­nji”, u ko­joj če­tve­ro su­sje­da za­zi­ru jed­ni od dru­gih zbog klas­nih, sek­su­al­nih, na­ci­onal­nih i vjer­skih raz­li­ka. U program ovog ugled­nog film­skog fes­ti­va­la uš­lo je i “Mi­nis­tar­stvo lju­ba­vi” Pa­ve Ma­rin­ko­vi­ća, ko­me­di­ja u ko­joj dr­ža­va od­lu­ču­je sta­ti na kraj udo­vi­ca­ma hr­vat­skih bra­ni­te­lja ko­je ži­ve u iz­van­brač­nim za­jed­ni­ca­ma, a pri­ma­ju mi­ro­vi­ne po­koj­nih mu­že­va, pre­mi­jer­no pri­ka­za­na na na­ci­onal­nom fes­ti­va­lu u Pu­li. U Mon­tre­alu će igra­ti u sklo­pu ne­na­tje­ca­telj­skog pro­gra­ma Wor­ld Gre­ats.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.