San­dra šam­pi­on­ka na Ja­ni­či­nu tra­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Igor Flak igor.flak@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Atle­ti­ka je kra­lji­ca spor­to­va, a San­dra Per­ko­vić je na­ša olim­pij­ska kra­lji­ca. Dva zla­ta s naj­ve­ćeg sport­skog do­ga­đa­ja cu­ri iz Du­bra­ve!

San­dra Per­ko­vić pr­va je hr­vat­ska spor­ta­ši­ca ko­ja je osvo­ji­la dvi­je zlat­ne me­da­lje na Olim­pij­skim igra­ma. U atle­ti­ci, kra­ljev­skoj sport­skoj gra­ni. Ni je­dan sport na Igra­ma ne­ma tu te­ži­nu kao atle­ti­ka. I u tom spor­tu ima­ti tak­vog šam­pi­ona, tak­vog po­bjed­ni­ka, to je sa­mo za du­bo­ki, du­bo­ki nak­lon. Da­ka­ko, Ljet­ni­ma, jer na Zim­ski­ma smo ima­li Ja­ni­cu Kos­te­lić ko­ja je osvo­ji­la če­ti­ri zlat­ne me­da­lje, ta­ko­đer na dvo­ji­ma Igra­ma – u Salt La­ke Cityju i To­ri­nu. Možda sim­bo­lič­no, ali ne­ma dvoj­be da na­kon Ja­ni­ce hr­vat­ski žen­ski sport ni­ka­da ni­je imao to­li­ko do­mi­nant­nu spor­ta­ši­cu u jed­noj dis­ci­pli­ni kao što je to naj­bo­lja svjet­ska di­ska­ši­ca. Na­kon Ja­ni­ce, ko­ja je ro­đe­na pod­no Sljem­nea, iz dru­gog di­je­la Za­gre­ba doš­la nam je San­dra Per­ko­vić. Iz Du­bra­ve, ko­ja već ima dvi­je me­da­lje (Jo­sip Glas­no­vić) na ovim Igra­ma, doš­la je cu­ra ko­ja kao ri­jet­ko ko­ja atle­ti­čar­ka po­s­ljed­njih go­di­na s tak­vom la­ko­ćom ni­že po­bje­de. Di­ja­ma­na­ta je u is­to­ime­noj li­gi sku­pi­la tko zna ko­li­ko, no baš ništa se ne može u atle­ti­ci mje­ri­ti s olim­pij­skim zla­tom. Odras­ta­la je uz Iva­na Ivan­či­ća, za­gu­lje­nog atlet­skog tre­ne­ra, ali pri­je sve­ga za­ljub­lje­ni­ka u sport, u ba­cač­ke dis­ci­pli­ne. Tren­đo, ko­jeg vi­še ne­ma, stvo­rio je ve­li­ku po­bjed­ni­cu. Sve je nas­ta­vio Edis El­ka­se­vić, ko­ji ni­je sa­mo tre­ner ne­go i pu­no vi­še od to­ga. Rio de Ja­ne­iro je bio ta sta­ni­ca na ko­joj smo do­bi­li od­go­vor da ima­mo ne­ko­ga tko može ho­da­ti zvjez­da­nim sta­za­ma Ja­ni­ce Kos­te­lić. Ia­ko nit­ko ni­ka­da ne­će nad­ma­ši­ti na­šu ne­nad­maš­nu ski­ja­ši­cu, to što je na­pra­vi­la San­dra Per­ko­vić ipak je nešto to­li­ko ve­li­ko, to­li­ko po­seb­no da nam je te­ško to shva­ti­ti. San­dra je na­pu­ni­la 26 go­di­na i bu­de li sve do­bro sa zdrav­ljem, iz­bjeg­ne li oz­lje­de, vje­ru­jem da može i u To­ki­ju na­pra­vi­ti nešto što bi bi­lo de­fi­ni­tiv­no u Ja­ni­či­nu sti­lu. Ali, sa­da je to da­le­ka bu­duć­nost, pus­ti­mo ne­ka sla­vi.

Ja­ni­ca Kos­te­lić i San­dra Per­ko­vić, na­še velike olim­pij­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.