1. Dvo­bo­ji SAD-a i SSSR-a u ko­šar­ci bi­li su nešto po­seb­no

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

U vre­me­nu na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta naj­ve­će na­ci­je bi­le su Sovjetski sa­vez i Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve, ni­su se sla­ga­le, vo­di­le su fa­moz­ni hlad­ni rat i nad­me­ta­le se na svim po­lji­ma. Pa ta­ko i u ko­šar­ci. Ame­ri­kan­ci ni­su do 1992. na Igre sla­li NBA igra­če, ne­go sve­uči­li­štar­ce i sve­jed­no su do­mi­ni­ra­li te ih je SSSR us­pio “ski­nu­ti” tek 1972. Ukup­no, od 1952. pa do 1988. osvo­ji­li su se­dam Iga­ra, SSSR dvo­je. Po­s­ljed­nje, u Se­ulu 1988., otiš­le su u SSSR, a u po­lu­fi­na­lu pao je upra­vo SAD. Ukup­no, 4:2 u me­đu­sob­nim su­sre­ti­ma za SAD, od to­ga 4:1 u fi­na­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.