4. Ri­val­s­tvo Lewi­sa i Joh­n­so­na ‘upr­ljao’ je do­ping

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ame­rič­ki atle­ti­čar Carl Lewis je u 1984. go­di­ne u Los An­ge­le­su osvo­jio če­ti­ri od če­ti­ri zla­ta i ti­me sa­mo do­dat­no mo­ti­vi­rao Ka­na­đa­ni­na Be­na Joh­n­so­na da mu pre­ot­me kru­nu, što je slje­de­ćih go­di­na i us­pi­je­vao, a u pre­dve­če­rje Iga­ra u Se­ulu pobijedio je u sva­koj od če­ti­ri utr­ke na sto­ti­nu me­ta­ra pro­tiv Lewi­sa i ti­me ga ba­cio u očaj, ali i do­veo u si­tu­aci­ju da pro­pi­tu­je Joh­n­so­na. Na­kon Se­ula 1988. go­di­ne bi­lo je jas­no, Ka­na­đa­nin je od minimalno 1987. ko­ris­tio do­ping i sus­pen­di­ran je. Sto­ga, u je­di­ne dvi­je re­gu­lar­ne olim­pij­ske utr­ke u Juž­noj Ko­re­ji sla­vio je Lewis.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.