6. Tar­zan je je­di­ni us­pio za­us­ta­vi­ti ru­sku ra­ke­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ni­zo­ze­mac Pi­eter van den Ho­ogen­band je­di­ni je pli­vač ko­ji je us­pio za­us­ta­vi­ti Ru­sa Alek­san­dra Po­po­va na pu­tu do olim­pij­skog zla­ta. Bi­lo je to 2000. go­di­ne u Syd­neyu ti­je­kom utr­ke na 100 me­ta­ra slo­bod­nim sti­lom. Rus je dao sve od se­be, ali sa svo­jih 29 na le­đi­ma ni­je mo­gao pro­tiv Ni­zo­zem­ca na­dim­ka Tar­zan. Van den Ho­ogen­band ga je nad­ma­šio za 39 sto­tin­ki. Bio je bo­lji i u utr­ci na 50 me­ta­ra, ali tad je osvo­jio bron­cu, a Po­pov je bio pe­ti. U me­đu­sob­nim utr­ka­ma na Olim­pij­skim igra­ma je 4:1 za Ni­zo­zem­ca, a 2:0 u fi­na­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.