10. Del Po­tro ima re­cept na Igra­ma za Đo­ko­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Po­naj­bo­lji te­ni­sač da­naš­nji­ce Sr­bin No­vak Đo­ko­vić u ka­ri­je­ri je osvo­jio ap­so­lut­no sve osim zla­ta na Olim­pij­skim igra­ma, a u dva nas­tu­pa za­us­ta­vio ga je Ar­gen­ti­nac Ju­an Mar­tín Del Po­tro. Pr­vo 2012. go­di­ne u Lon­do­nu u su­sre­tu za bron­cu i sad već u pr­vom ko­lu olim­pij­skog tur­ni­ra u Rio de Ja­ne­iru. Os­ta­je nam sa­mo ma­šta­ti što bi bi­lo da Del Po­tro ni­je po­s­ljed­nje tri go­di­ne zbog oz­lje­de mo­rao pre­ki­nu­ti ka­ri­je­ru. Možda bi Sr­bin os­tao bez još po­ko­jeg tur­ni­ra na kon­tu i možda bi se ri­val­s­tvo pro­du­bi­lo. Ukup­no, Del Po­tro na Igra­ma vo­di 2:0.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.