Mi­lić od­la­zi u Fi­oren­ti­nu

Is­ti­na je da pre­go­va­ra­mo s ta­li­jan­skim klu­bom, uz Mi­li­ća tu je i mo­guć­nost da ode mla­di Ma­ga­njić. U Haj­du­ku mo­gu igra­ti sa­mo oni ko­ji to sil­no že­le, re­kao je Bran­co

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net SPLIT

Ma­ka­bi iz Tel Avi­va ima is­kus­tvo igra­nja u Li­gi pr­va­ka i fa­vo­rit je, ali mi že­li­mo u Europ­sku li­gu, re­kao je sport­ski di­rek­tor

Ri­jet­ko se Por­tu­ga­lac Ma­rio Bran­co, Haj­du­kov sport­ski di­rek­tor, od­lu­ču­je na is­tup u jav­nos­ti. Uoči od­la­ska Haj­du­ka u Iz­ra­el po­di­je­lio je s jav­nos­ti svo­ja raz­miš­lja­nja i vi­zi­ju klu­ba. Bran­co je u Po­ljud došao po­čet­kom lip­nja. – Sre­tan sam što sam tu, za­do­vo­ljan sam sa svim što se do­ga­đa u klu­bu i oko nje­ga. Na­pra­vi­li smo što se mo­glo u ovom tre­nut­ku, ra­di­mo ko­rak po ko­rak – re­kao je Bran­co. Po­no­vio je da su svi igra­či, pa i oni iz Hr­vat­ske, ko­je baš ni­je poz­na­vao, doš­li uz nje­go­vo do­pu­šte­nje.

Kva­li­te­ta je­di­ni kri­te­rij

– Ni­je­dan igrač ni­je došao bez mog ili tre­ne­ro­va do­pu­šte­nja. Pr­vi iz­bor su nam hr­vat­ski igra­či, ta­ko smo do­ve­li Ćo­si­ća, Ko­žu­lja i Er­ce­ga... Pri­ori­tet nam je do­vo­đe­nje kva­li­tet­nih hr­vat­skih igra­ča. Je­di­ni tran­sfer s nak­na­dom je onaj Ko­žu­ljev. Ve­ći­na igra­ča ima kla­uzu­le ko­je ovi­se o nji­ho­vim nas­tu­pi­ma, mo­gu se ra­ski­nu­ti pa ne­će bi­ti na te­ret klu­ba. Kri­te­rij je kva­li­te­ta, a ne na­ci­onal­nost, dob, vje­ra ili bo­ja – ka­zao je Bran­co. Za­ni­ma­lo nas je je li bi­lo pri­ti­sa­ka na Bran­ca u pri­je­laz­nom ro­ku. Nešto je o to­me go­vo­rio tre­ner Ma­ri­jan Puš­nik, dao je nas­lu­ti­ti pri­ti­ske, ali Bran­co je od­go­vo­rio ma­ni­rom po­li­ti­ča­ra. – Go­vo­rio sam o pri­ti­sku u klu­bu, ko­ji je ve­lik. Ni­je bi­lo pri­ti­ska iz­va­na, po­go­to­vo ne pri pro­da­ji. Može pos­to­ja­ti pri­ti­sak igra­ča ko­ji že­le do­ći, pri­ti­sak me­na­dže­ra, ro­di­te­lja, ali to je uobi­ča­je­no u sva­kom klu­bu – re­kao je Bran­co. Odav­no u Haj­du­ku ni­je bi­lo ma­nje do­ma­ćih igra­ča, po­nik­lih u Po­lju­du. – Haj­duk je u po­vi­jes­ti iz­nje­drio pu­no igra­ča, to po­štu­jem, ali sa­da smo na ne­kom no­vom pu­tu. Us­tro­ji­li smo vod­stvo omla­din­ske ško­le, u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na ima­li smo problema sa se­lek­ci­jom igra­ča. Že­lje­li bi­smo da u na­šoj omla­din­skoj ško­li bu­du naj­bo­lji igra­či iz Dal­ma­ci­je. Po­treb­no je ulo­ži­ti, tre­ba­mo vri­je­me, po­dr­šku i vje­ru u nas – ka­zao je Bran­co. Još je jed­nom po­no­vio da Haj­duk ima fi­nan­cij­skih problema. Za­to svi u klu­bu na dvo­bo­je s Ma­ka­bi­jem gle­da­ju kao na spas. Pro­cje­nju­je se da bi Haj­duk pla­sma­nom u Europ­sku li­gu do­bio 4-5 mi­li­ju­na eura, a ne tre­ba ni spo­mi­nja­ti da bi igra­njem u Eu­rop­skoj li­gi igra­či­ma po­ras­la vri­jed­nost. No, Bran­co je čvr­sto na zem­lji. – Ma­ka­bi iz Tel Avi­va klub je iz Li­ge pr­va­ka, za nje­ga igra­ju naj-

Ni­je­dan igrač ni­je došao bez tre­ne­ro­va i mo­ga do­pu­šte­nja. Ta­ko će bi­ti dok smo mi tu

bo­lji iz­ra­el­ski igra­či, ali bo­rit će­mo se – ka­zao je Haj­du­kov sport­ski di­rek­tor.

Ta­li­ja­ni na če­ka­nju

Us­po­re­do s če­ka­njem dvo­bo­ja s Ma­ka­bi­jem, do­go­va­ra­ju se tran­sfe­ri Hr­vo­ja Mi­li­ća i 17-go­diš­njeg Jo­si­pa Ma­ga­nji­ća u Fi­oren­ti­nu. – Mo­gu sa­mo po­t­vr­di­ti da pre­go­va­ra­mo s Fi­oren­ti­nom – ka­že Bran­co. Za Mi­li­ća je ra­zum­lji­vo da od­la­zi, ali Ma­ga­njić... – Ma­ga­njić je ta­len­ti­ran, ima ugo­vor, ali mi tre­ba­mo igra­če ko­ji že­le os­ta­ti u Haj­du­ku. Že­li li Ma­ga­njić igra­ti u Haj­du­ku, bit će tu i os­ta­ti s na­ma – ja­san je Bran­co. Os­vr­nuo se i na hr­vat­sku li­gu, ali i na zgus­nut ras­po­red. Da se Bran­ca pi­ta, klu­bo­vi ko­ji igra­ju za pla­sman u Eu­ro­pu tre­ba­li bi ima­ti ne­ke po­god­nos­ti u ter­mi­ni­ma igra­nja pr­vens­tve­nih utak­mi­ca. – Hr­vat­ska li­ga ima kva­li­tet­ne igra­če, no tre­ba bi­ti or­ga­ni­za­cij­ski bo­lja. Gle­da­mo se­be, že­li­mo sva­ki dan bi­ti bo­lji da bi­smo se mo­gli na­tje­ca­ti. Ne razumijem za­što Haj­duk ili ne­ka dru­ga mom­čad ko­ja se na­tje­če za Eu­ro­pu mo­ra igra­ti u zgus­nu­tom ras­po­re­du – ka­zao je Bran­co.

MAR­KO MRKONJIĆ/PIXSELL

Do po­ra­za od Dinama 0:4 at­mo­sfe­ra je bi­la go­to­vo baj­ko­vi­ta. Sa­da su pred bi­je­li­ma dvi­je ključ­ne utak­mi­ce ko­je do­no­se no­vac i pres­tiž

MAR­KO MRKONJIĆ/PIXSELL

Predsjednik Haj­du­ka Ivan Kos ima pu­no po­vje­re­nje u svo­je su­rad­ni­ke na pu­tu sta­bi­li­za­ci­je klu­ba

Ma­ri­jan Puš­nik, tre­ner bi­je­lih, s pu­no en­tu­zi­jaz­ma i sr­ča­no vo­di mom­čad. Utak­mi­ce s Iz­ra­el­ci­ma bit će ve­li­ki test, ti dvo­bo­ji odre­dit će se­zo­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.