Za­nim­lji­vo druš­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Li­der Ži­vog zi­da Ivan Vi­li­bor Sin­čić na iz­bo­re će iz­a­ći u ko­ali­ci­ji. Glav­ni part­ne­ri su mu biv­ši mos­tov­ci Ivan Lo­vri­no­vić, Ju­ro Mar­ti­no­vić i Ivi­ca Mi­šić. Taj tro­jac u Sa­bor je proš­li put ušao na lis­ti Mos­ta, a sa­da će po­ku­ša­ti na va­lu Sin­či­će­ve po­pu­lar­nos­ti. Za­nim­lji­vo, sva tro­ji­ca do­bi­la su pr­va mjes­ta na lis­ta­ma u svo­jim je­di­ni­ca­ma.

Sa­svim ma­la stran­ka (SMS) još je jed­na za­nim­lji­vost ru­jan­skih iz­bo­ra za ko­ju će mo­ći gla­sa­ti je­di­no bi­ra­či u pr­voj iz­bor­noj je­di­ni­ci. Me­đu 14 kan­di­da­ta na lis­ti naš­lo se za­nim­lji­vo “druš­tvo”. Pa ta­ko bi­ra­či SMS-a mo­gu gla­sa­ti i za no­vi­na­ra Ro­ber­ta Zu­be­ra, knji­žev­ni­cu Ve­dra­nu Ru­dan, blo­ge­ri­cu El­lu Dvor­nik, Đe­lu Ha­dži­se­li­mo­vi­ća...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.