SSSR lan­si­rao son­du ko­ja je us­pješ­no sle­tje­la na Ve­ne­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Na da­naš­nji dan 1970. go­di­ne, toč­no u 5.38 sa­ti po lo­kal­nom vre­me­nu, So­vje­ti su u sve­mir lan­si­ra­li son­du Ve­ne­ra 7. Sve­mir­ska le­tje­li­ca do svog ci­lja pu­to­va­la je go­to­vo če­ti­ri mje­se­ca te je 15. pro­sin­ca son­da uš­la u Ve­ne­ri­nu at­mo­sfe­ru i po­tom se pa­do­bra­nom spus­ti­la na po­vr­ši­nu pla­ne­ta. Bi­lo je problema s pa­do­bra­nom pa se stra­ho­va­lo se da ure­đaj uop­će ne­će pro­ra­di­ti, no una­toč ne­vo­lja­ma do Zem­lje su ipak sti­gla oči­ta­nja o to­me da je 97 pos­to Ve­ne­ri­ne at­mo­sfe­re sa­či­nje­no od ug­lji­ko­va di­ok­si­da te o tem­pe­ra­tu­ri ko­ja je iz­no­si­la vi­so­kih 475 Cel­zi­je­vih stup­nje­va. Bi­la je to pr­va sve­mir­ska mi­si­ja ko­ja je us­pje­la pos­la­ti po­dat­ke s dru­gog pla­ne­ta na Zem­lju, a Ve­ne­ra 7 pr­va je le­tje­li­ca ko­ja se us­pješ­no spus­ti­la na dru­gi pla­net.

Una­toč ne­vo­lja­ma pri sli­je­ta­nju do Zem­lje su sti­gla oči­ta­nja o Ve­ne­ri­noj at­mo­sfe­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.