Mic­key Mo­use...

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma, Plu­to­nom i cu­rom Min­nie na­ći će se u pu­no za­bav­nih i smi­ješ­nih si­tu­aci­ja, ali po­ne­kad i ma­lo opas­nim. Mla­di gle­da­te­lji po­ma­gat će im u ma­što­vi­tom rje­ša­va­nju problema pa će ta­ko na­uči­ti sve o bro­je­vi­ma...

SE­RI­JA 09.30

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.