Ma­le pla­će os­ta­ju is­te, sa­mo ve­li­ke mo­gu na­ras­ti i do 2500 kn

SDP ne bi opo­re­zi­vao 3000, HDZ 3750, a Ži­vi zid 5000 kn do­hot­ka. Lo­vrin­če­vić: Ni­ži po­re­zi mo­gu­ći su sa­mo uz te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj i uvo­đe­nje po­re­za na imo­vi­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Lju­bi­ca Ga­ta­rić lju­bi­ca.ga­ta­ric@ ve­cer­nji.net ZA­GREB

Eko­no­mist Želj­ko Lo­vrin­če­vić ka­že da ni­ži po­rez na pla­će ne ide bez lo­kal­nog pre­us­tro­ja i po­re­za na imo­vi­nu

Stranke su naj­a­vi­le ma­nje po­re­ze na pla­će, a si­mu­la­ci­ja ko­ju smo pri­pre­mi­li na os­no­vi dos­tup­nih po­da­ta­ka po­ka­zu­je da na naj­ve­ću po­vi­ši­cu mo­gu ra­ču­na­ti lju­di s pri­ma­nji­ma ko­ja su dva ili tri pu­ta ve­ća od pro­sječ­nih. Obe­ća­no po­ve­ća­nje neo­po­re­zi­vog do­hot­ka ne bi do­ve­lo do ras­ta mi­ni­ma­la­ca ili ma­lih pla­ća, pro­sječ­no pla­će­ni rad­ni­ci do­bi­li bi, ovis­no o pri­jed­lo­gu, od 30-ak do 655 ku­na, dok bi pred­sto­je­ći iz­bo­ri naj­vi­še po­go­do­va­li lju­di­ma s vi­so­kim pla­ća­ma. Struč­nja­ku ili me­na­dže­ru s bru­to pla­ćom od 30 ti­su­ća ku­na – što je ne­to 16.950 ku­na – Most bi dao skrom­nih 40-ak ku­na, no stran­ka Pa­met­no iz Spli­ta di­gla bi tak­ve pla­će 2500 ku­na!

Sin­te­tič­ki po­rez

Ana­li­zi­ra­li smo obe­ća­nja pet stra­na­ka i ko­ali­ci­ja: HDZ-a, Mos­ta, Ži­vog zi­da, stranke Pa­met­no i SDP-a, od­nos­no Na­rod­ne ko­ali­ci­je. Most je os­tao šted­ljiv i nu­di pos­tup­no po­ve­ća­nje neo­po­re­zi­vog do­hot­ka za 100 ku­na go­diš­nje, što bi pro­sječ­no pla­će­nim rad­ni­ci­ma do­ni­je­lo 28 ku­na po­vi­ši­ce. Os­ta­le stranke ne­što su ši­re ru­ke, s tim što je stran­ka Pa­met­no iz­aš­la s naj­ra­di­kal­ni­jim pri­jed­lo­gom. Uz di­za­nje od­bit­ka na 3600 ku­na, ta bi stran­ka sve go­diš­nje pla­će do mi­li­jun ku­na opo­re­zi­va­la s 20 pos­to, a one iz­nad mi­li­jun s 40 pos­to! Ži­vi zid sve bi pla­će do 5000 ku­na os­lo­bo­dio po­re­za, SDP pred­la­že po­ve­ća­nje neo­po­re­zi­vog do­hot­ka na 3000 ku­na, a HDZ na 3750 ku­na! Dvi­je vo­de­će stranke ima­ju sli­čan stav pre­ma opo­re­zi­va­nju vi­so­kih pla­ća te bi obje po­mi­ca­le po­rez­nu os­no­vi­cu za pri­mje­nu naj­ve­će sto­pe pre­ma 19.000 ku­na (SDP), od­nos­no 20.000 ku­na (HDZ). No to po­mi­ca­nje ne bi bi­la je­di­na in­ter­ven­ci­ja HDZ-a. Naj­ve­ću bi sto­pu HDZ spus­tio s 40 na 36 pos­to, ali u pro­gra­mu HDZ-a sto­ji i pri­mje­na “sin­te­tič­kog” po­re­za na do­ho­dak. Po­jed­nos­tav­nje­no, HDZ bi zbra­jao sve do­hot­ke gra­đa­na i ta­ko zbro­je­ne opo­re­zi­vao ih sto­pa­ma od 12, 25 ili 36 pos­to, ovis­no o ukup­noj go­diš­njoj vri­jed­nos­ti svih do­ho­da­ka. Ve­li­ka bi to pro­mje­na bi­la za lju­de ko­ji uz re­dov­nu pla­ću pri­ma­ju i ne­ki dru­gi do­ho­dak, ho­no­rar, čla­no­vi su uprav­nih i nad­zor­nih od­bo­ra ili pak pri­ma­ju vi­so­ke me­na­džer­ske bo­nu­se na ko­je su do­sad pla­ća­li sa­mo 25 pos­to po­re­za. Po­ku­šao je tu ide­ju sin­te­tič­kog po­re­za pro­gu­ra­ti Slav­ko Li­nić, ali oš­tro mu se us­pro­ti­vio HNS, Ves­na Pu­sić i aka­dem­ska jav­nost jer znans­tve­ni­ci ra­de na broj­nim pro­jek­ti­ma pa bi im zbra­ja­nje do­ho­da­ka po­ve­ća­lo po­rez­nu obve­zu. Sli­čan ar­gu­ment iz­no­si­li su i li­ječ­ni­ci, a upra­vo je to, uz struč­nja­ke u IT sek­to­ru, gru­pa­ci­ja ko­ju vlast želi ras­te­re­ti­ti ka­ko bi po­ve­ća­la nji­ho­va ne­to pri­ma­nja. Hr­vat­ska ima oko 60 ti­su­ća za­pos­le­nih ko­ji mje­seč­no za­ra­đu­ju vi­še od 10 ti- su­ća ku­na ne­to, ali i 150 ti­su­ća za­pos­le­nih (ne ra­ču­na­ju­ći lju­de ko­ji ra­de kod obrt­ni­ka ili su sa­mos­tal­ne pro­fe­si­je) či­ja je ne­to pla­ća is­pod 3100 ku­na.

Sa­mo mar­ke­ting

Ipak, u stra­nač­kim pro­gra­mi­ma ne­ma važ­nih ele­me­na­ta, ras­po­na po­rez­nih sto­pa, ali i sta­va što uči­ni­ti s broj­nim iz­u­ze­ci­ma i olak­ši­ca­ma u sus­ta­vu po­re­za na do­ho­dak, a Želj­ko Lo­vrin­če­vić, ana­li­ti­čar Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta, is­ti­če da ga upra­vo iz­u­ze­ća i olak­ši­ce či­ne iz­u­zet­no slo­že­nim. – Ras­pra­va o sto­pa­ma mar­ke­tin­ška je za­ba­va za jav­nost i “struč­nja­ke” raz­li­či­tih pro­fi­la. Pra­va pro­mje­na u sus­ta­vu bi­lo bi sin­te­tič­ko opo­re­zi­va­nje, pri­kup­lja­nje svih do­ho­da­ka i nji­ho­vo opo­re­zi­va­nje po po­rez­nim sto­pa­ma. Ako ka­žeš sa­mo sto­pu ili neo­po­re­zi­vi iz­nos bez os­ta­lih ele­me­na­ta, ni­si re­kao ni­šta. U stra­nač­kim pro­gra­mi­ma ne­ma tih ključ­nih in­for­ma­ci­ja. Olak­ši­ce za dje­cu mo­ra­ju se iz­vu­ći u sus­tav dje­čje skr­bi, a pro­mje­ne u sus­ta­vu po­re­za na do­ho­dak tre­ba­ju ići pa­ra­lel­no s te­ri­to­ri­jal­nim pre­us­tro­jem i uvo­đe­njem po­re­za na imo­vi­nu ka­ko bi se po­kri­li pri­ho­di lo­kal­nih je­di­ni­ca – ka­že Lo­vrin­če­vić.

Kao sa­da HDZ, sin­te­tič­ki je po­rez htio uves­ti Li­nić, ali pro­tiv su bi­li HNS i aka­dem­ska jav­nost

Sr­da­čan poz­drav An­te Ko­tro­ma­no­vi­ća i Đu­re De­ča­ka

Mi­la­no­vić, Plen­ko­vić, Pe­trov, Sin­čić, Pa­met­no ras­te­re­ći­va­li bi pri­ma­nja, no po raz­li­či­tim mo­de­li­ma. Evo na­še ra­ču­ni­ce što bi toz­na­či­lo za pla­će:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.