ZAR OPET EKSPERIMENT S PREMIJEROM KO­JI NI­JE ŠEF STRANKE!?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Stje­ca­jem po­li­tič­kih okol­nos­ti i po­tre­be za po­li­tič­kim re­po­zi­ci­oni­ra­njem Mos­ta u no­voj kam­pa­nji, nji­ho­vi bi­ra­či su­oče­ni su s oz­bilj­nim lo­gič­kim pro­ble­mom, ko­ji im Bo­žo Pe­trov ni­je olak­šao u in­ter­v­juu ko­ji je dao No­vojTV. Što­vi­še, sa­mo je unio ve­ću za­bu­nu. Još je ra­zum­lji­vo da po­li­tič­ka do­s­ljed­nost tra­ži od Mos­ta da in­zis­ti­ra­ju na to­mu ka­ko im je zbog is­kus­tva u pre­go­vo­ri­ma na­kon lanj­skih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra Zo­ran Mi­la­no­vić i da­lje ne­pri­hvat­ljiv pre­mi­jer u even­tu­al­noj pos­li­je­iz­bor­noj ko­ali­ci­ji. Jas­no, ta­kav ih stav – s ob­zi­rom na to da je Mi­la­no­vić sa­da bez­u­vjet­ni pre­mi­jer­ski kan­di­dat Na­rod­ne ko­ali­ci­je – gu­ra u kri­lo HDZ-u, od ko­jeg se sto­ga ima­ju po­tre­bu dis­tan­ci­ra­ti, to vi­še što HDZ nje­gu­je part­ner­ski od­nos pre­ma nji­ma, dok SDP is­to­dob­no in­zis­ti­ra da je “glas za Most, glas za HDZ”. U tom je smis­lu i po­zi­tiv­no iz­jaš­nja­va­nje o An­dre­ju Plen­ko­vi­ću pro­blem za Most. Po­s­lje­di­ca te po­li­tič­ke po­zi­ci­je iz­me­đu če­ki­ća i na­kov­nja je da Most opet us­po- stav­lja ek­vi­dis­tan­cu pre­ma dvi­je vo­de­će op­ci­je pa im je i Plen­ko­vić ne­pri­hvat­ljiv pre­mi­jer. Ako ne mo­gu ni sa SDP-om ni s HDZom, tko će za njih gla­so­va­ti ako se una­pri­jed zna da ni s kim ne mo­gu!? Na to Pe­trov od­go­va­ra da mo­gu s obje op­ci­je, ali ako pred­lo­že dru­ge kan­di­da­te za pre­mi­je­ra, te do­da­je ka­ko Most ne ka­dro­vi­ra u SDP-u i HDZ-u, već sa­mo pos­tav­lja svo­je uvje­te za ko­ali­ci­ju. No, ne­dos­ta­je lo­gič­no obraz­lo­že­nje za­što Plen­ko­vić, ko­ji je uz­gred kao i Most za­go­va­rao op­s­ta­nak Ore­ško­vi­će­ve Vla­de, ni­je pri­hvat­ljiv. Po Pe­tro­vu, “to ni­je sa­mo zbog gos­po­di­na Plen­ko­vi­ća, ne­go zbog svih gru­pa­ci­ja unu­tar HDZ-a ko­je su os­ta­le, ko­je su na kra­ju i sru­ši­le Vla­du i svih po­li­tič­kih unu­traš­njih lo­bi­ja i kom­plet­nog sus­ta­va ko­ji su pos­ta­vi­li u zad­njih 20 go­di­na”. Ra­di li se ipak o ka­dro­vi­ra­nju? Za­što Plen­ko­vić s tim ima ve­ze, a dru­gi kan­di­dat ne bi imao!? Zar nam opet tre­ba eksperiment s ko­ali­cij­skom vla­dom u ko­joj pre­mi­jer ni­je šef stranke? Most ne da­je jas­ne od­go­vo­re, ali za­to će ih da­ti bi­ra­či!

Umjes­to da ri­je­ši oz­bilj­ne pro­ble­me svo­jih bi­ra­ča, Pe­trov je unio još ve­ću za­bu­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.