Slu­ča­je­vi pe­do­fi­li­je i in­ces­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

2015.

Na Op­ćin­skom su­du u Sla­von­skom Bro­du la­ni je na 1,3 god. ne­pra­vo­moć­no osu­đen 47-go­diš­njak za sek­su­al­no zlos­tav­lja­nje 13-go­diš­nje pok­ćer­ke

2012.

Iako već pra­vo­moć­no osu­đen zbog zlos­tav­lja­nja dje­te­ta, pro­fe­sor tje­les­nog na­pas­to­vao je 13-go­diš­nju uče­ni­cu pri­je 4 go­di­ne, su­đe­nje tra­je

2013.

51-go­diš­njeg Spli­ća­ni­na PU split­sko-dal­ma­tin­ska op­tu­ži­la je da je čak 13 go­di­na, od 1996. do 2009., sek­su­al­no zlos­tav­ljao ta­da ma­lo­dob­nu kćer

2013.

Vo­zač (66) tvrt­ke ko­ja pre­vo­zi dje­cu s te­ško­ća­ma Cen­tra za od­goj i obra­zo­va­nje Ri­je­ka uhi­ćen je 2013. zbog sum­nje u dva kaz­ne­na dje­la spol­ne zlo­po­ra­be dje­te­ta

Na­ta­shu Kam­pus­ch oteo je 1998., kad je ima­la 10 go­di­na, Wol­f­gang Prik­lo­pil. U po­dru­mu ju je zlos­tav­ljao osam go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.