Go­ogle ka­že da je Hr­vat­ska naj­po­želj­ni­ja des­ti­na­ci­ja za od­mor u svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Re­zul­ta­ti su to ana­li­ze s web­s­tra­ni­ce te­flSe­ar­ch, na ko­joj su u zad­njih go­di­nu da­na lju­di iz 80 ze­ma­lja na­vo­di­li gdje bi se naj­ra­di­je od­ma­ra­li

Hr­vat­ska je naj­po­želj­ni­je svjet­sko odre­di­šte pre­ma ana­li­za­ma Go­ogle­ovih po­da­ta­ka, pre­nio je ju­čer na web-stra­ni­ca­ma bri­tan­ski The Te­le­graph us­t­vr­div­ši u član­ku pod nas­lo­vom “Ka­mo svi­jet želi ići na go­diš­nji od­mor” da “svi že­le po­sje­ti­ti Hr­vat­sku”. Na­po­mi­nju­ći da se tak­va po­zi­ci­ja Hr­vat­ske na­met­nu­la iz ana­li­ze s web-stra­ni­ce te­flSe­ar­ch, na ko­joj su u zad­njih go­di­nu da­na lju­di iz 80 ze­ma­lja na­vo­di­li gdje bi se naj­ra­di­je od­ma­ra­li, is­ti­ču da se na Hr­vat­sku od­no­si naj­ve­ći pos­to­tak pre­tra­ži­va­nja des­ti­na­ci­ja – 2,71%. Sli­je­di Grč­ka (2,54%), Tur­ska i Taj­land sa po 2,47, Špa­njol­ska s 1,99, Ita­li­ja s 1,9, Ku­ba s 1,85, Por­tu­gal s 1,66 te Mal­ta s 1,65 pos­to. Za­nim­lji­vim pri­tom sma­tra da je SAD s 1,65 pos­to na 10. mjes­tu naj­po­želj­ni­jih odre­di­šta, dok Fran­cu­ske, naj­po­sje­će­ni­je zem­lje svi­je­ta, u pr­vih de­set ne­ma. Po­da­ci te­flSe­ar­c­ha po­ka­zu­ju i že­lje me­đu po­je­di­nim na­ro­di­ma pa su ta­ko Hr­va­ti na pi­ta­nje “ka­mo že­le pu­to­va­ti gra­đa­ni zem­lje ko­ji ži­ve u sa­vr­še­noj tu­ris­tič­koj des­ti­na­ci­ji?” na pr­vo mjes­to smjes­ti­li Mal­di­ve, a sli­je­de Taj­land i Mal­ta. Me­đu Hr­va­ti­ma naj­po­želj­ni­jih 10 ze­ma­lja su i Ku­ba, Grč­ka, Tu­nis, Cr­na Go­ra, Tur­ska, Ma­ro­ko i Ma­uri­ci­jus.

Hr­va­ti bi pak naj­ra­di­je na od­mor na Mal­di­ve, Taj­land i Mal­tu

Za uži­va­nje je tu­ris­ti­ma Hr­vat­ska ja­ko po­želj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.