Uje­di­ni­li smo zna­nje, mla­dost, ak­ci­ju i is­kus­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Uje­di­ni­li smo zna­nje, mla­dost, ak­ci­ju i is­kus­tvo oko vi­šeg ci­lja – Hr­vat­ske u ko­joj se mo­že ži­vje­ti, u ko­joj ins­ti­tu­ci­je funk­ci­oni­ra­ju, re­kao je šef Ži­vog zi­da Ivan Vi­li­bor Sin­čić. On je ju­čer u Va­ra­ždi­nu pred­sta­vio kan­di­da­te u 3. iz­bor­noj je­di­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.