Bit ću ri­ječ­ki glas u Sa­bo­ru, zas­tu­pat ću ci­je­li Kvar­ner

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Kan­di­dat­ki­nja Lis­te za Ri­je­ku na ko­ali­cij­skoj lis­ti IDSPGS-Lis­ta za Ri­je­ku u 8. iz­bor­noj je­di­ni­ci La­ura Mar­c­hig Šes­nić pred­sta­vi­la se ju­čer i po­ru­či­la da će bi­ti ri­ječ­ki glas u Sa­bo­ru, da će zas­tu­pa­ti ra­zvoj Ri­je­ke i Kvar­ne­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.