7

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

go­ru­ćih pro­ble­ma

• uvo­đe­nje pra­vi­la raz­bo­ri­tog fi­skal­nog po­na­ša­nja i fi­skal­na kon­so­li­da­ci­ja

• re­for­ma jav­ne upra­ve

• uk­la­nja­nje naj­ve­ćih ad­mi­nis­tra­tiv­nih i inves­ti­cij­skih ba­ri­je­ra

• uk­la­nja­nje dru­gih op­te­re­će­nja

• po­bolj­ša­nje funk­ci­oni­ra­nja pra­vo­su­đa i kva­li­te­te pro­pi­sa

• po­ve­ća­nje efi­kas­nos­ti dr­žav­nih po­du­ze­ća i dr­žav­ne imo­vi­ne

• mo­der­ni­ji obra­zov­ni sus­tav i re­for­ma tr­ži­šta ra­da

Da­vor Ma­je­tić, glav­ni di­rek­tor Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.