EVO ZA­ŠTO TRE­BA USVOJITI RECIKLIRANJE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ni­ži ra­ču­ni za odvoz ot­pa­da ko­je će od ruj­na do­bi­va­ti Za­grep­ča­ni ipak ima­ju “svo­ju ci­je­nu”, a nju će naj­te­že bi­ti pla­ti­ti oni­ma ko­ji ni­su baš lju­bi­te­lji re­cik­li­ra­nja. Ra­ču­ni će bi­ti mr­ša­vi­ji za ot­pri­li­ke 20 ku­na po ku­ćans­tvu, što je re­zul­tat sma­nje­nog bro­ja odvo­za ot­pa­da ti­je­kom tjed­na, a ka­ko se zbog tog no­vog sus­ta­va ne bi­smo naj­e­sen po­če­li ku­pa­ti u sme­ću, mo­rat će­mo ga, mi­lom ili si­lom, bo­lje ras­po­re­đi­va­ti. Ne­ki­ma to ni­je no­vost jer već du­go raz­vr­sta­va­ju ot­pad u svo­jim do­mo­vi­ma, dok će dru­gi­ma “re­vo­lu­ci­ja” u Za­gre­bu, ko­ja je na Za­pa­du trend du­gi niz go­di­na, bi­ti pra­va tla­ka. Ka­ko re­cik­li­ra­ti? Plas­tič­ne bo­ce u kon­tej­ner za plas­ti­ku. Pa­pir u kon­tej­ner za pa­pir. Stak­lo, po­ga­đa­te, u kon­tej­ner za stak­lo. Ne­ri­jet­ki će po­mis­li­ti ka­ko je to pu­no pos­la za ta­ko ma­lo nov­ca pa nam os­ta­je vi­dje­ti ka­ko će Za­grep­ča­ni po­lo­ži­ti ovaj test. A što ako ga pad­nu? Sme­će će se na­ku­pi­ti oko kan­te, Čis­to­ća će pos­ta­vi­ti ve­ću, no ta­kav će bi­ti i iz­nos na ra­ču­nu – ve­ći. I dok mno­gi s pra­vom pro­zi­va­ju Čis­to­ću da se od gra­đa­na tra­ži recikliranje, a ne­ma do­volj­no kon­tej­ne­ra za pri­kup­lja­nje ko­ris­nog ot­pa­da, i to su naj­a­vi­li po­pra­vi­ti u slje­de­ćih mje­sec-dva da­na pa is­pri­ka vi­še ne­će bi­ti. U ko­nač­ni­ci, va­lja na­po­me­nu­ti i da će­mo sa­mo re­cik­li­ra­njem mo­ći iz­bje­ći grad­nju spa­li­oni­ce sme­ća ko­ju nit­ko ne želi gle­da­ti sa svo­ga pro­zo­ra i iz nje udi­sa­ti dim iz­go­rje­log sme­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.