Še­fo­vi Tr­ž­ni­ca i “Vla­di­mi­ra Na­zo­ra” iz re­do­va HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Ha­de­ze­ov­ci Stan­ko Ga­čić i To­mis­lav Dru­žak ime­no­va­ni su di­rek­to­ri­ma grad­skih tvrt­ki, pr­vi Tr­ž­ni­ca­ma Za­greb, a dru­gi “Vla­di­mi­rom Na­zo­rom”, ko­ji u sklo­pu Za­gre­bač­ko­ga hol­din­ga uprav­lja tu­ris­tič­kim objek­ti­ma. Ga­čić je pred­sjed­nik Vi­je­ća Grad­ske če­t­vr­ti Mak­si­mir, a na toj funk­ci­ji, ka­že, os­tat će do kra­ja man­da­ta, dok na mjes­tu še­fa Tr­ž­ni­ca ne­će bi­ti sam jer sta­ri di­rek­tor Fi­lip Bo­rac ni­je smi­je­njen. Ka­ko doz­na­je­mo, sva­ki će ima­ti svoj sek­tor. S dru­ge stra­ne, Dru­žak je poz­nat kao biv­ši taj­nik HAK-a, a u “Vla­di­mir Na­zor” do­la­zi iz tvrt­ke “Zu­bak”. Proš­li je tje­dan u Hol­din­go­vu upra­vu sti­gao i Ber­nard Mr­šo, za ko­je­ga se ta­ko­đer tvr­di da je ka­dar HDZ-a, pa je oči­to ri­ječ o nas­tav­ku ime­no­va­nja ko­ja su po­s­lje­di­ca su­rad­nje za­gre­bač­ke or­ga­ni­za­ci­je HDZ-a i stranke Mi­la­na Ban­di­ća u Grad­skoj skup­šti­ni.

T. MILETIĆ/PIXSELL

Stan­ko Ga­čić Os­tat će na mjes­tu pred­sjed­ni­ka Vi­je­ća GČ Mak­si­mir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.