Tu­ris­ti nam vi­še ne do­la­ze “us­put”, do­bro zna­ju i što že­le obi­la­zi­ti i gdje će (po)tro­ši­ti

Hos­tel “spe­ci­ja­li­zi­ran” za Ko­rej­ce, naj­broj­ni­je gos­te, svje­do­či da se pri­la­go­đa­va i po­nu­da

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

No ima i iz­ne­na­đe­nja. Ne­ki se, pri­mje­ri­ce, ču­de to­me što lju­di u Hr­vat­skoj, za raz­li­ku od Če­ha ili Ma­đa­ra, go­vo­re en­gle­ski je­zik

Oni su do­bro upu­će­ni u ono što Za­greb nu­di. Ni­je im vi­še sa­mo us­put­na des­ti­na­ci­ja u ko­ju slu­čaj­no skok­nu. Ci­lja­no obi­la­ze zna­me­ni­tos­ti. Do­la­ze na pre­po­ru­ku obi­te­lji ili pri­ja­te­lja, ne­ki se in­for­mi­ra­ju na TripA­dvi­so­ru ili druš­tve­nim mre­ža­ma, ne­ke je pri­vuk­la kam­pa­nja grad­ske Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, a Ko­rej­ce, pri­mje­ri­ce, re­ality show ko­ji se sni­mao u Za­gre­bu.

City bre­ak she­ma

No ipak ima iz­ne­na­đe­nja. Pr­vi je to do­jam ko­ji ra­do po­di­je­le s tu­ris­tič­kim dje­lat­ni­ci­ma. Do­la­ze u Za­greb oče­ku­ju­ći grad ko­ji ve­ći­na njih još po­ve­zu­je sa so­ci­ja­liz­mom. – Ame­ri­kan­ci se, pri­mje­ri­ce, ču­de što sva­ka bir­ti­ja ima bes­pla­tan WiFi, os­ta­li se iz­ne­na­de kad vi­de “flat scre­en” u so­ba­ma – ka­že Fi­lip Sri­ća iz Ta­ban hos­te­la. – I os­ta­nu za­te­če­ni ti­me što ve­ći­na Za­grep­ča­na go­vo­ri en­gle­ski je­zik, što ni­je slu­čaj s, pri­mje­ri­ce, Če­si­ma ili Ma­đa­ri­ma – do­da­je Go­ran Osre­deč­ki, vlas­nik Chil­lo­ut hos­te­la. Tu­ris­ti se ov­dje ta­ko­đer osje­ća­ju si­gur­ni, što je je­dan od glav­nih plu­se­va u do­ba te­ro­ris­tič­kih na­pa­da. Ni­je im pro­blem ni po­tro­ši­ti no­vac u broj­nim ugos­ti­telj­skim objek­ti­ma u cen­tru. Mla­di će ra­di­je po­jes­ti ne­što “s no­gu”, dok će obi­te­lji sjes­ti na ru­čak. A os­ta­ju dva do tri da­na. – To i jest od­li­ka grad­skog tu­riz­ma, tzv. city bre­ak od­mo­ra. Mno­gi­ma je Za­greb po­čet­na ili za­vr­š­na des­ti­na­ci­ja u kruž­nom pu­to­va­nju Hr­vat­skom. A za­što nas je za­hva­tio trend do­la­ska ove no­ve ge­ne­ra­ci­je tu­ris­ta? Vi­še je fak­to­ra. Je­dan je sva­ka­ko to što smo naj­mla­đi glav­ni grad EU – ka­žu u grad­skoj Tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci.

Do­lac im je “fo­ra”

Utje­če i bli­zi­na zrač­ne lu­ke, što im omo­gu­ća­va la­ko kre­ta­nje, a sve je bo­lja i po­nu­da grad­skih do­ga­đa­nja. Pri­la­go­đa­va­ju im se i ugos­ti­te­lji, po­se­bi­ce hos­te­li. Je­dan se čak i “spe­ci­ja­li­zi­rao” za naj­broj­ni­je tu­ris­te, one iz Juž­ne Ko­re­je, pa je u nje­mu sve, od pros­pe­ka­ta i tip­kov­ni­ce na ra­ču­na­lu do te­le­vi­zij­skog pro­gra­ma, na ko­rej­skom je­zi­ku. Grad je pun tu­ris­ta, a za­pi­ta­te li ih što obi­la­ze, ve­ći­nom će re­ći us­pi­nja­ču, ka­te­dra­lu i Do­lac ko­ji im je “naj­ve­ća fo­ra”. – Doš­le smo u Za­greb jer je glav­ni grad pa smo ga mo­ra­le vi­dje­ti. Nas­tav­lja­mo za Za­dar, Tro­gir, po­tom Split, Brač i Kor­ču­lu, a na kra­ju Du­brov­nik – ka­za­le su San­dra Go­mez i Sa­ra de San­tos iz Bar­ce­lo­ne. Još u Špa­njol­skoj ču­le su za Mu­zej pre­ki­nu­tih ve­za, a u Mu­zej ilu­zi­ja po pre­po­ru­ci su od­lu­či­li po­sje­ti­ti su­pruž­ni­ci iz Ame­ri­ke, Mic­ha­el An­t­hony i Mar­t­ha Ka­tić. Da je Za­greb pos­tao ne­za­obi­laz­no tu­ris­tič­ko odre­di­šte, go­vo­re i broj­ke od vi­še od mi­li­jun no­će­nja u sr­p­nju. Pr­vi je to put da je to­li­ka ci­fra do­seg­nu­ta ta­ko ra­no u go­di­ni.

San­dra Go­mez i Sa­ra de San­tos iz Bar­ce­lo­ne do­ma su ču­le za Mu­zej pre­ki­nu­tih ve­za i na­mje­ra­va­ju ga raz­gle­da­ti

Azi­ja­ca je mno­go, a gos­te iz Juž­ne Ko­re­je pri­vu­kao je re­ality show

Po­sje­ti­te­lji od­ne­dav­no grad­ske zna­me­ni­tos­ti mo­gu pro­uča­va­ti iz do­uble dec­ker auto­bu­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.