5

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

TI­SU­ĆA RAD­NI­KA

tre­ba uves­ti, sma­tra­ju pos­lo­dav­ci i od Vla­de tra­že da iz­da to­li­ko do­zvo­la, no odo­bre­no je no­vo za­poš­lja­va­nje 2300 stra­na­ca u bro­do­grad­nji i gra­di­telj­stvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.