Ame­ri­ka po­hva­li­la Vu­či­ća zbog od­no­sa s Hr­vat­skom

Pot­pred­sjed­nik SAD-a Joe Bi­den u opro­šta­ju od Bal­ka­na u Be­ogra­du i Pri­šti­ni – hva­lio Sr­bi­ju i po­dr­žao Ko­so­vo

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - To­mis­lav Kras­nec

Joe Bi­den: Pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma i ja po­štu­je­mo li­der­stvo ko­je ste vi (Vu­čić) po­ka­za­li, po­seb­no u od­no­si­ma s Hr­vat­skom re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Ame­rič­ki pot­pred­sjed­nik Joe Bi­den hva­lio je sr­p­skog pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća u Be­ogra­du, za­ple­sao na pje­smu Zvon­ka Bog­da­na u be­ograd­skoj bo­em­skoj če­t­vr­ti Ska­dar­li­ji, a po­tom ju­čer u Pri­šti­ni po­no­vio ame­rič­ku po­dr­šku neo­vis­nos­ti Ko­so­va i pros­la­vio ime­no­va­nje jed­ne ko­sov­ske uli­ce po svom po­koj­nom si­nu Be­auu Bi­de­nu ko­ji je 2001. bio prav­ni sa­vjet­nik na Ko­so­vu, a la­ni je pre­mi­nuo od ra­ka.

Za­go­vor­nik bom­bar­di­ra­nja

Bi­la je to opro­štaj­na bal­kan­ska tur­ne­ja ame­rič­kog pot­pred­sjed­ni­ka ko­ji je, kao ame­rič­ki se­na­tor, 1999. bio je­dan od naj­gor­lji­vi­jih za­go­vor­ni­ka NATO-ova bom­bar­di­ra­nja Sr­bi­je, a sa­da se opra­šta od Bal­ka­na ne sa­mo kao os­vje­do­če­ni pri­ja­telj Ko­so­va ne­go i pri­ja­telj Sr­bi­je pre­pun po­hva­la na Vu­či­ćev ra­čun. – Pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma i ja po­štu­je­mo li­der­stvo ko­je ste po­ka­za­li u mno­gim tre­nu­ci­ma, po­seb­no u od­no­si­ma s Hr­vat­skom – re­kao je Bi­den Vu­či­ću spo­me­nuv­ši kao po­zi­ti­van pri­mjer dek­la­ra­ci­ju ko­ju je Vu­čić pot­pi­sao s pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. – Kad sam po­sje­tio Be­ograd 2009., že­lio sam po­ka­za­ti gra­đa­ni­ma Sr­bi­je traj­nu pri­vr­že­nost SAD-a re­gi­ji i na­šu že­lju za snaž­nim od­no­som iz­me­đu na­ših dvi­ju ze­ma­lja. To is­to je raz­log zbog ko­jeg sam i da­nas ov­dje, a je­di­na je raz­li­ka u to­me što smo u me­đu­vre­me­nu pos­ta­li pri­ja­te­lji – re­kao je Bi­den sr­p­skom pre­mi­je­ru Vu­či­ću. Na­kon što je Vu­čić re­kao Bi­de­nu da će Sr­bi­ja pre­uze­ti od­go­vor­nost za zlo­či­ne po­či­nje­ne u proš­los­ti, Bi­den je od­go­vo­rio da ci­je­ni tak­vu iz­ja­vu i da se na­da da će “i dru­ge zem­lje pre­uze­ti jed­na­ku od­go­vor­nost za pri­jes­tu­pe ko­je su one mo­žda po­či­ni­le”, a za­tim se is­pri­čao i ne­vi­nim žr­tva­ma NATO-ova bom­bar­di­ra­nja Sr­bi­je. – Že­lim iz­ra­zi­ti svo­je ža­lje­nje obi­te­lji­ma onih ko­ji su iz­gu­bi­li ži­vo­te u ra­to­vi­ma de­ve­de­se­tih, uklju­ču­ju­ći i NATO-ovu kam­pa­nju – iz­ja­vio je ame­rič­ki pot­pred­sjed­nik.

Sr­bi­ja ka­men te­me­ljac

Bi­den je pod­sje­tio da je u pro­tek­la tri de­set­lje­ća gle­dao na Hr­vat­sku i dru­ge sr­p­ske su­sje­de kao va­žan dio ono­ga što sma­tra da je po­treb­no da Eu­ro­pa bu­de ci­je­la, slo­bod­na i uje­di­nje­na, ali i do­dao da je Sr­bi­ja ka­men te­me­ljac sve­ga to­ga. – Ako Sr­bi­ja gos­po­dar­ski i po­li­tič­ki ide u do­brom smje­ru, ci­je­loj re­gi­ji ide do­bro – re­kao je Bi­den.

“Ako Sr­bi­ja eko­nom­ski i po­li­tič­ki ide u do­brom smje­ru, on­da i ci­je­loj re­gi­ji ide do­bro”

REUTERS

Joe Bi­den za­ple­sao je na pje­smu Zvon­ka Bog­da­na u be­ograd­skoj bo­em­skoj če­t­vr­ti Ska­dar­li­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.