Owen Smith su­ge­ri­ra: I ISIL uklju­či­ti u pre­go­vo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Owen Smith, kan­di­dat za no­vog še­fa bri­tan­skih la­bu­ris­ta, u de­ba­ti s ak­tu­al­nim pred­sjed­ni­kom stranke Je­remyjem Cor­bynom, re­kao je ka­ko sve za­ra­će­ne stra­ne u Si­ri­ji pa i ISIL tre­ba do­ves­ti za stol, jer svi su­ko­bi, ka­že, za­vr­ša­va­ju di­ja­lo­gom.

Bi­den je s Vu­či­ćem obi­šao štand s tra­di­ci­onal­nim sr­p­skim pred­me­ti­ma – opan­ci­ma, čo­kan­či­ći­ma za ra­ki­ju...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.